SFS 2007:1193 Förordning med instruktion för Nämnden för hemslöjdsfrågor

071193.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Nämnden för hemslöjdsfrågor;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Nämnden för hemslöjdsfrågor ska ta initiativ till, planera, samordna
och göra insatser för att främja hemslöjd, i den utsträckning sådana uppgifter
inte ska fullgöras av någon annan statlig myndighet.

2 § Myndigheten ska särskilt inom sitt verksamhetsområde, i mån av
medel, fördela statliga bidrag till hemslöjdsfrämjande verksamhet.

Ledning

3 § Myndigheten leds av en nämnd.

4 § Nämnden ska bestå av högst nio personer.

Beslutförhet

5 § Nämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och
minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

6 § Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda
för att behandla det, får ärendet avgöras genom kontakter mellan ordföran-
den eller vice ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för
beslutförhet.

Organisation

7 § Vid nämnden finns ett kansli.

8 § Verket för näringslivsutveckling utför administrativa uppgifter åt myn-
digheten.

Anställningar och uppdrag

9 § Vice ordförande utses av nämnden för en bestämd tid.

SFS 2007:1193

Utkom från trycket
den 10 december 2007

background image

2

SFS 2007:1193

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

�verklagande

10 § Beslut i ärenden om bidrag får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1988:315) med instruktion för Nämnden för hemslöjdsfrågor upphör att
gälla.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Knut Weibull
(Kulturdepartementet)