SFS 2007:1194 Förordning med instruktion för Arkitekturmuseet

071194.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Arkitekturmuseet;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Arkitekturmuseet har till uppgift att belysa byggnadskonsten, sam-
hällsplaneringen och bebyggelseforskningen samt levandegöra den byggda
miljöns samband med samhället och samhällsplaneringen.

2 § Myndigheten ska särskilt

1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika

de samlingar som har anförtrotts museet och hålla samlingarna tillgängliga
för allmänheten,

2. driva och stödja utställningsverksamhet och annan pedagogisk och de-

batterande verksamhet, och

3. lämna information, råd och annan hjälp åt regionala och lokala museer.

3 § Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1 och 2 §§ får den till-
handahålla varor samt åta sig att utföra undersökningar, utredningar och an-
dra tjänster inom sitt verksamhetsområde.

4 § Samlingsområdet omfattar de föremål som har samband med myndig-
hetens uppgifter enligt 1 §.

Samverkan

5 § Myndigheten ska samarbeta med Moderna museet om gemensamma
funktioner.

Ledning

6 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

Anställningar och uppdrag

7 § Museichefen är myndighetschef.

SFS 2007:1194

Utkom från trycket
den 10 december 2007

background image

2

SFS 2007:1194

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Avgifter

8 § När myndigheten utför de uppgifter som anges i 2 §, får den ta ut av-
gifter för verksamheten inom ramen för full kostnadstäckning. Avgifternas
storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsför-
ordningen (1992:191).

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.
För barn och unga upp till 19 år ska myndigheten ha fri entré till alla ut-

ställningar.

9 § För verksamhet som anges i 3 § ska myndigheten ta ut avgifter mot-
svarande full kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndighe-
ten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen.

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

Undantag från myndighetsförordningen

10 § Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte
tillämpas på myndigheten:

29 § om ärendeförteckning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1988:1186) med instruktion för Arkitekturmuseet upphör att gälla.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Knut Weibull
(Kulturdepartementet)