SFS 2007:1195 Förordning med instruktion för Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet

071195.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Livrustkammaren och
Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § I myndigheten Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen
Hallwylska museet ingår museerna Livrustkammaren och Skoklosters slott.

Myndigheten har till uppgift att bevara och förmedla kulturarvet samt ge

perspektiv på samhällsutvecklingen och samtiden med anknytning till dessa
två museer.

Myndigheten förvaltar Stiftelsen Hallwylska museet.

2 § Myndigheten ska särskilt

1. vårda, förteckna och vetenskapligt bearbeta de samlingar som har an-

förtrotts myndigheten,

2. hålla ett urval av samlingarna tillgängligt för allmänheten samt driva

och stödja utställningsverksamhet och annan pedagogisk verksamhet.

3 § Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1 och 2 §§ får den till-
handahålla varor samt åta sig att utföra undersökningar, utredningar och an-
dra tjänster inom sitt verksamhetsområde.

Fördelning av vissa uppgifter

4 § Livrustkammaren ska bevara och förmedla kulturarvet med anknyt-
ning till sina samlingar.

Livrustkammarens samlingar omfattar föremål från den forna arsenalen,

de kungliga livrust-, kläd- och skattkamrarna och hovstallet samt jämförliga
föremålsgrupper av främst personhistorisk karaktär.

5 § Skoklosters slott ska bevara och förmedla kulturarvet med anknytning
till slottsbyggnaden, dess användning och samlingar.

De samlingar som hör till Skoklosters slott omfattar företrädesvis konst,

konsthantverk, vapen, möbler och annan inredning samt boksamlingar.

SFS 2007:1195

Utkom från trycket
den 10 december 2007

background image

2

SFS 2007:1195

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Ledning

6 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

Anställningar och uppdrag

7 § �verintendenten är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

8 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

9 § Myndigheten

ska

tillämpa

personalföreträdarförordningen

(1987:1101).

Avgifter

10 § När myndigheten utför de uppgifter som anges i 2 § 2, får den ta ut
avgifter för verksamheten inom ramen för full kostnadstäckning. Avgiften
bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen
(1992:191). Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

För barn och unga upp till 19 år ska myndigheten ha fri entré till alla ut-

ställningar.

11 § För verksamhet som anges i 3 § ska myndigheten ta ut avgifter mot-
svarande full kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndighe-
ten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen.

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

Undantag från myndighetsförordningen

12 § Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte
tillämpas på myndigheten:

29 § om ärendeförteckning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1988:1183) med instruktion för Livrustkammaren och Skoklosters slott
med Stiftelsen Hallwylska museet upphör att gälla.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Knut Weibull
(Kulturdepartementet)