SFS 2007:1196 Förordning med instruktion för Statens musiksamlingar

071196.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Statens musiksamlingar;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Statens musiksamlingar har till uppgift att dokumentera, samla in,
vårda, bevara, beskriva och hålla levande musikens kulturarv och därigenom
främja musikintresset, musikvetenskapen och den långsiktiga kunskapsupp-
byggnaden.

Myndigheten ska hålla dokumentation och samlingar tillgängliga för un-

dervisning, forskning och annat studium, bl.a. genom utlåning, program-
verksamhet, utställningar och publikationer. Myndigheten ska bedriva egen
forskning samt delta i internationellt samarbete inom sitt verksamhetsom-
råde.

Myndigheten ska verka för svenskt musikliv genom att bidra till att skapa

goda förutsättningar för framförande och annan spridning av musik.

I myndigheten ingår Statens musikbibliotek, Musikmuseet och Svenskt

visarkiv.

2 § Myndigheten ska särskilt

1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika

de samlingar och den dokumentation i övrigt som finns hos myndigheten,

2. på begäran lämna myndigheter och enskilda upplysningar och råd, och
3. använda ny teknik för att utveckla alla delar av verksamheten.

3 § Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1 och 2 §§ får den till-
handahålla varor samt åta sig att utföra undersökningar, utredningar och an-
dra tjänster inom sitt verksamhetsområde.

Fördelning av vissa uppgifter

4 § Statens musikbibliotek utför de uppgifter inom myndigheten som rör
musikalier, musiklitteratur, bibliografering och annan biblioteksverksamhet
samt nationell arkiv- och bilddokumentation på musikområdet.

5 § Musikmuseet utför de uppgifter inom myndigheten som rör insamling
och vård av musikinstrument, utställningar, musikpedagogiska aktiviteter
och annan museiverksamhet.

SFS 2007:1196

Utkom från trycket
den 10 december 2007

background image

2

SFS 2007:1196

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

6 § Svenskt visarkiv utför de uppgifter inom myndigheten som rör vokal
och instrumental folkmusik samt svensk jazz.

Ledning

7 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

Anställningar och uppdrag

8 § Direktören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

9 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

10 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Avgifter

11 § När myndigheten utför de uppgifter som anges i 1 § och 2 § 2, får den
ta ut avgifter för verksamheten inom ramen för full kostnadstäckning. Avgif-
ternas storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § av-
giftsförordningen (1992:191).

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.
För barn och unga upp till 19 år ska myndigheten ha fri entré till alla ut-

ställningar.

12 § För verksamhet som anges i 3 § ska myndigheten ta ut avgifter mot-
svarande full kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndighe-
ten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen.

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

Undantag från myndighetsförordningen

13 § Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte
tillämpas på myndigheten:

29 § om ärendeförteckning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1999:561) med instruktion för Statens musiksamlingar upphör att gälla.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Knut Weibull
(Kulturdepartementet)