SFS 2007:1197 Förordning med instruktion för Forum för levande historia

071197.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Forum för levande historia;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Forum för levande historia har till uppgift att vara ett nationellt forum
som ska främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter
med utgångspunkt i Förintelsen. Myndigheten ska sträva efter att stärka
människors vilja att aktivt verka för alla människors lika värde.

2 § Myndigheten ska bedriva utåtriktad verksamhet med inriktning på
kunskap, kultur och utbildning. Verksamheten ska bedrivas i nära kontakt
med pågående forskning, andra kultur- och utbildningsinstitutioner samt
myndigheter, organisationer och föreningar vars verksamhet rör liknande
frågor.

Myndigheten ska sträva efter att verksamheten når största möjliga geogra-

fiska spridning och förankring.

3 § Myndigheten ska aktivt främja högtidlighållandet av Förintelsens min-
nesdag och företräda Sverige i Task Force for International Cooperation on
Holocaust Education, Research and Remembrance.

4 § Myndigheten ska dela ut ett pris för humanitära och demokratifräm-
jande insatser enligt förordningen (2004:1024) om pris till Per Angers
minne.

Ledning

5 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

Anställningar och uppdrag

6 § �verintendenten är myndighetschef.

SFS 2007:1197

Utkom från trycket
den 10 december 2007

background image

2

SFS 2007:1197

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Undantag från myndighetsförordningen

7 § Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte
tillämpas på myndigheten:

29 § om ärendeförteckning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(2002:795) med instruktion för Forum för levande historia upphör att gälla.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Knut Weibull
(Kulturdepartementet)