SFS 2007:1198 Förordning med instruktion för Statens maritima museer

071198.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Statens maritima museer;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Statens maritima museer ansvarar för statens museer med maritim in-
riktning. Myndigheten har till uppgift att bevara och utveckla det maritima
kulturarvet samt bygga upp kunskaperna om det.

I myndigheten ingår Sjöhistoriska museet, Marinmuseum och Vasamu-

seet.

2 § Myndigheten ska särskilt

1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika

de samlingar som har anförtrotts myndigheten,

2. hålla ett urval av samlingarna tillgängligt för allmänheten samt driva

och stödja utställningsverksamhet och annan pedagogisk verksamhet,

3. lämna information, råd och annan hjälp till regionala och lokala museer

samt stödja ideellt maritimhistoriskt arbete, och

4. verka för bevarande och brukande av kulturhistoriskt värdefulla fartyg.

3 § Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1 och 2 §§ får den till-
handahålla varor samt åta sig att utföra undersökningar, utredningar och an-
dra tjänster inom sitt verksamhetsområde.

Samverkan

4 § Myndigheten ska bistå vid det museala bevarandet av statens sjökrigs-
historiska samlingar utanför myndigheten.

I fråga om sjöförsvaret ska myndigheten i lämplig omfattning samråda

med Statens försvarshistoriska museer samt bistå vid tillsynen av samlingar
av militär eller kulturhistorisk art.

Ledning

5 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

SFS 2007:1198

Utkom från trycket
den 10 december 2007

background image

2

SFS 2007:1198

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Anställningar och uppdrag

6 § �verintendenten är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

7 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

8 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Avgifter

9 § När myndigheten utför de uppgifter som anges i 2 § 2 och 3, får den ta
ut avgifter för verksamheten inom ramen för full kostnadstäckning. Avgif-
ternas storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § av-
giftsförordningen (1992:191).

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.
För barn och unga upp till 19 år ska Sjöhistoriska museet och Marinmu-

seum ha fri entré till alla utställningar.

10 § För verksamhet som anges i 3 § ska myndigheten ta ut avgifter mot-
svarande full kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndighe-
ten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen.

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

Undantag från myndighetsförordningen

11 § Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte
tillämpas på myndigheten:

29 § om ärendeförteckning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1990:571) med instruktion för Statens maritima museer upphör att gälla.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Knut Weibull
(Kulturdepartementet)