SFS 2007:1199 Förordning med instruktion för Konstnärsnämnden

071199.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Konstnärsnämnden;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Konstnärsnämnden har till uppgift att besluta om statliga bidrag och
ersättningar till konstnärer, i den utsträckning detta inte är någon annans
uppgift, samt att främja internationellt konstnärsutbyte och i övrigt fullgöra
de uppgifter som följer av särskilda föreskrifter.

Myndigheten ska hålla sig underrättad om konstnärernas ekonomiska och

sociala förhållanden samt löpande bevaka trygghetssystemens utformning
och tillämpning i förhållande till konstnärlig verksamhet.

2 § Myndigheten ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet
genom att i sina omvärldsanalyser, utvärderingar och den statistiska produk-
tionen belysa och analysera kvinnors och mäns villkor.

Ledning

3 § Myndigheten leds av en styrelse.

4 § Styrelsen ska bestå av högst elva ledamöter.

Delegering

5 § Andra ärenden än de som avses i 4 § myndighetsförordningen
(2007:515) får avgöras av den som ledningen bestämmer.

Särskilda organ

6 § Inom myndigheten finns styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond som
har till uppgift att handlägga och avgöra ärenden om bidrag och ersättningar
till bild- och formkonstnärer.

Styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond består av högst tretton ledamö-

ter. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

Styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond är beslutför när ordföranden och

minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

SFS 2007:1199

Utkom från trycket
den 10 december 2007

background image

2

SFS 2007:1199

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

7 § Styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond får i särskilda beslut lämna
över till ordföranden eller någon annan ledamot i styrelsen eller till någon
anställd hos myndigheten att avgöra ärenden som är av det slaget att styrel-
sen anser att de inte behöver prövas vid styrelsesammanträde.

8 § Styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond ansvarar för sina beslut enligt
6 och 7 §§.

Styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond ansvarar för sin verksamhet in-

för myndighetens ledning.

9 § Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för att styrelsens för
Sveriges bildkonstnärsfond verksamhet bedrivs författningsenligt och effek-
tivt samt att den redovisas på ett tillförlitligt sätt.

Anställningar och uppdrag

10 § Regeringen utser ordföranden, vice ordföranden samt de andra leda-
möterna i Konstnärsnämndens styrelse för en bestämd tid, dock högst tre år.
Fem av ledamöterna utses efter förslag som får lämnas av konstnärsorgani-
sationer.

11 § Regeringen utser ordföranden, vice ordföranden samt de andra leda-
möterna i styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond för en bestämd tid, dock
högst tre år. Sju av ledamöterna utses efter förslag som får lämnas av konst-
närsorganisationer.

12 § Vid myndigheten finns en kanslichef.

Kanslichefen har det ansvar för verksamheten som följer av 13 § myndig-

hetsförordningen (2007:515).

Kanslichefen anställs av myndigheten.

Undantag från myndighetsförordningen

13 § Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte
tillämpas på myndigheten:

10 § andra stycket om styrelsens sammansättning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1997:1153) med instruktion för Konstnärsnämnden upphör att gälla.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Knut Weibull
(Kulturdepartementet)