SFS 2007:1200 Förordning om ändring i förordningen (2004:1024) om pris till Per Angers minne

071200.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:1024) om pris till
Per Angers minne;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2004:1024) om pris till

Per Angers minne

dels att nuvarande 5 och 6 §§ ska benämnas 6 och 7 §§,
dels att 4 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny bestämmelse, 5 §, av följande

lydelse.

4 § En särskild jury inom Forum för levande historia har hand om nomine-
ringen och beslutar om pristagare. Juryn består av högst fem ledamöter. I ju-
ryn ingår myndighetschefen vid Forum för levande historia och en represen-
tant för Per Angers familj.

5 § För juryn gäller, i tillämpliga delar, endast följande bestämmelser i för-
valtningslagen (1986:223):

11 och 12 §§ om jäv,
18 § om omröstning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Knut Weibull
(Kulturdepartementet)

SFS 2007:1200

Utkom från trycket
den 10 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007