SFS 2007:1201 Förordning med instruktion för Svenskt biografiskt lexikon

071201.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Svenskt biografiskt lexikon;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Myndigheten Svenskt biografiskt lexikon har till uppgift att fortsätta
och slutföra utgivandet av verket Svenskt biografiskt lexikon.

Ledning

2 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

Anställningar och uppdrag

3 § Huvudredaktören är myndighetschef.

Avgifter

4 § Myndigheten ska inom ramen för full kostnadstäckning ta ut ersättning
för försäljning av lexikonet. Ersättningens storlek bestäms av myndigheten,
utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

Myndigheten får disponera inkomsterna från försäljningen.

Undantag från myndighetsförordningen

5 § Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte
tillämpas på myndigheten:

29 § om ärendeförteckning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1988:630) med instruktion för Svenskt biografiskt lexikon upphör att gälla.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Knut Weibull
(Kulturdepartementet)

SFS 2007:1201

Utkom från trycket
den 10 december 2007

4 SFS 2007:1169�1213

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007