SFS 2007:1202 Förordning med instruktion för Socialstyrelsen

071202.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Socialstyrelsen;

utfärdad den 29 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Socialstyrelsen är förvaltningsmyndighet för verksamhet som rör

hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet, tandvård, hälsoskydd,
smittskydd, socialtjänst, stöd och service till vissa funktionshindrade samt
frågor om alkohol och missbruksmedel, allt i den utsträckning det inte är en
uppgift för någon annan statlig myndighet att handlägga sådana ärenden.

Socialstyrelsen ska verka för god hälsa och social välfärd samt omsorg

och vård av hög kvalitet på lika villkor för hela befolkningen.

2 §

Socialstyrelsen har ett samlat ansvar, sektorsansvar, för handikapp-

frågor med anknytning till Socialstyrelsens verksamhetsområde. Social-
styrelsen ska inom ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande och på-
drivande i förhållande till övriga berörda parter.

3 §

Socialstyrelsen ska särskilt

1. följa utvecklingen inom myndighetens verksamhetsområden och regel-

bundet rapportera till regeringen om denna utveckling samt om tillståndet
inom verksamhetsområdena,

2. vaka över verksamheterna vad gäller kvalitet och säkerhet samt den en-

skildes rättigheter,

3. svara för kunskapsutveckling och kunskapsförmedling inom Socialsty-

relsens verksamhetsområde,

4. samordna de statliga insatserna inom socialtjänst och hälso- och sjuk-

vård när det gäller barn och ungdom,

5. följa, analysera och rapportera om hälsoutvecklingen i landet samt be-

lysa epidemiologiska konsekvenser av olika åtgärder,

6. följa forsknings- och utvecklingsarbete av särskild betydelse inom sitt

ansvarsområde och verka för att sådant arbete kommer till stånd,

7. svara för tillsyn i frågor som gäller hälsoskydd enligt 2, 5, 6 och 9 kap.

miljöbalken samt tillhandahålla underlag för tillämpningen av 3�4 kap. mil-
jöbalken och plan- och bygglagen (1987:10),

8. ha det övergripande ansvaret för hälsofrågor inom samtliga miljökvali-

tetsmål,

9. delta i internationellt samarbete inom sitt ansvarsområde,

SFS 2007:1202

Utkom från trycket
den 10 december 2007

background image

2

SFS 2007:1202

10. fortlöpande ta fram underlag för sin analys av tillgången och efterfrå-

gan på hälso- och sjukvårdspersonal, särskilt när det gäller läkare med
specialistkompetens,

11. främja utvecklingen av metoder och arbetsformer i socialt arbete ge-

nom forskning, systematisk prövning och värdering av utfall och effekter av
socialtjänstens insatser, samt förmedla kunskap om verkningsfulla metoder
och arbetsformer,

12. efter samråd med Myndigheten för internationella adoptionsfrågor ut-

arbeta den särskilda information som behövs för bedömning av ett hems
lämplighet att ta emot ett barn med hemvist utomlands i syfte att adoptera
det,

13. genomföra utredningar enligt lagen (2007:606) om utredningar avse-

ende barn som har avlidit i anledning av brott m.m.,

14. vara behörig myndighet för yrken inom hälso- och sjukvården enligt

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september
2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer

1, ändrat genom rådets direktiv

2006/100/EG

2, och

15. efter samråd med länsstyrelserna och Statens institutionsstyrelse upp-

rätta och årligen revidera en förteckning över hem för vård eller boende.

4 §

Socialstyrelsen ska inför beslut eller andra åtgärder som rör barn ana-

lysera konsekvenserna för barn och därvid ta särskild hänsyn till barns bästa.

5 §

Utöver vad som anges i förordningen (2006:942) om krisberedskap

och höjd beredskap ska Socialstyrelsen samordna och övervaka planlägg-
ningen av den civila hälso- och sjukvårdens, hälsoskyddets, smittskyddets
och socialtjänstens beredskap.

Socialstyrelsen ska samordna förberedelserna för försörjningen med läke-

medel och sjukvårdsmateriel inför höjd beredskap och för att upprätthålla en
katastrofmedicinsk beredskap.

Samverkan

6 §

Socialstyrelsen ska samverka med relevanta aktörer inom sitt verksam-

hetsområde för att uppnå målen med verksamheten.

7 §

Socialstyrelsen ska särskilt samverka med Försäkringskassan, Arbets-

förmedlingen och Arbetsmiljöverket i syfte att uppnå en effektivare använd-
ning av tillgängliga resurser inom rehabiliteringsområdet.

Ledning

8 §

Myndigheten leds av en myndighetschef.

9 §

Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst

åtta ledamöter.

1 EUT L 255, 30.9.2005, s. 22 (Celex 32005L0036).

2 EUT L 363, 20.12.2006, s. 141 (Celex 32006L0100).

background image

3

SFS 2007:1202

Organisation

10 §

Inom myndigheten finns Socialstyrelsens institut för särskilt utbild-

ningsstöd, som har till uppgift att

� administrera det statliga bidraget till särskilt utbildningsstöd,
� administrera det statliga bidraget till verksamheten med särskilda om-

vårdnadsinsatser i anslutning till gymnasieskola med speciellt anpassad ut-
bildning för svårt rörelsehindrade ungdomar (Rh-anpassad utbildning),

� bistå de huvudmän som svarar för verksamheten med särskilda omvård-

nadsinsatser för elever med Rh-anpassad utbildning med administrativa
tjänster i samband med att hemkommuner och hemlandsting betalar ersätt-
ning för vissa kostnader för eleverna till dessa huvudmän enligt 5 kap. 31 a §
skollagen (1985:1100); ytterligare bestämmelser finns i 10 kap. gymnasie-
förordningen (1992:394),

� svara för administrativt stöd åt Nämnden för Rh-anpassad utbildning,
� administrera det statliga bidraget till vissa handikappåtgärder inom folk-

bildningen,

� administrera bidrag enligt förordningen (2001:362) om bidrag vid kort-

tidsstudier,

� följa och utvärdera de verksamheter som fått statligt stöd.
Om Socialstyrelsen bestämmer det får institutet även fullgöra andra upp-

gifter.

Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd leds av en kanslichef.

Besluten om statligt bidrag fattas av kanslichefen.

Särskilda organ

Rådgivande organ

11 §

Nationella rådet för organ- och vävnadsdonation har till uppgift att

� vara ett kunskapscentrum i donations- och transplantationsfrågor,
� ha en opinionsbildande roll och svara för att allmänheten och mass-

medierna får kontinuerlig information i donationsfrågor,

� följa utvecklingen inom hälso- och sjukvården i donations- och trans-

plantationsfrågor och ta de initiativ denna kan ge anledning till,

� utforma riktlinjer för arbetet som donationsansvarig läkare och kontakt-

ansvarig sjuksköterska,

� medverka i kvalitetssäkring och utbildning,
� medverka i framtagandet av nyckeltal,
� ge vägledning i hithörande etiska frågor,
� svara för internationella kontakter, samt
� svara för driften av Donationsregistret och frågor som gäller donations-

kort.

Om Socialstyrelsen bestämmer det, får rådet även fullgöra andra uppgifter.
Rådet består av en ordförande och sju andra ledamöter.

12 §

Nationella rådet för specialiseringstjänstgöring har till uppgift att

�

utarbeta målbeskrivningar som avses i 4 kap. 3 § förordningen

(1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område,

� stödja sjukvårdshuvudmännen för att uppnå hög kvalitet i specialise-

ringstjänstgöringen,

background image

4

SFS 2007:1202

� främja utbildning av handledare inom specialiseringstjänstgöringen,
� följa upp kvaliteten i specialiseringstjänstgöringen, samt
� utarbeta kriterier för utbildande enheter för att säkerställa att verksam-

heten har den bredd och inriktning som behövs för att erbjuda specialise-
ringstjänstgöring av hög kvalitet.

Rådet ska vidare bistå Socialstyrelsen i frågor om enskilda läkares kom-

petens i förhållande till fastställda målbeskrivningar.

Rådet består av en ordförande och sju andra ledamöter.

13 §

Rådet för samordning mot hiv/aids har till uppgift att

� verka för samordning av de insatser som vidtas mot hiv/aids och andra

sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar på nationell, regional och lo-
kal nivå,

� se till att information om utvecklingen av hiv/aids och andra sexuellt

överförbara och blodburna sjukdomar och om omvärldsförändringar av be-
tydelse för att kunna förebygga och begränsa konsekvenserna av dessa sjuk-
domar följs upp och analyseras,

� se till att utvecklingen av de insatser som vidtas inom berörda samhälls-

sektorer på lokal, regional och nationell nivå följs upp och analyseras,

� verka för att skapa öppenhet kring hiv/aids och att motverka stigmatise-

ring och diskriminering av hivsmittade och deras anhöriga,

� identifiera utvecklingsbehov på lokal, regional och nationell nivå och

inom berörda samhällssektorer,

� identifiera behov av kunskapsutveckling och kunskapsspridning,
� identifiera behov av kommunikations- och informationsinsatser,
� verka för att stödja ideella organisationers verksamhet inom området,
� bidra till utvecklandet av övergripande prioriteringar och villkor för

statliga bidrag inom området,

� bidra till utvecklandet av övergripande principer för uppföljning och ut-

värdering av de insatser som fått statligt bidrag, samt

� verka för att utveckla det internationella samarbetet inom området.
Om Socialstyrelsen bestämmer det får rådet även fullgöra andra uppgifter.
Rådet består av en ordförande och nio andra ledamöter.

Beslutande organ

14 §

Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som benämns So-

cialstyrelsens råd för vissa rättsliga sociala och medicinska frågor, som har
till uppgift att avgöra

� rättsmedicinska ärenden,
� ärenden om fastställelse av könstillhörighet eller tillstånd till ingrepp i

könsorgan enligt lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i
vissa fall,

� ärenden om tillstånd till sterilisering,
� ärenden om tillstånd till kastrering,
� ärenden om tillstånd till ingående av äktenskap,
� ärenden om tillstånd till abort och tillstånd till avbrytande av havande-

skap enligt 6 § abortlagen (1974:595),

� ärenden om tillstånd till insemination,

background image

5

SFS 2007:1202

� ärenden om utlåtande om en persons hälsotillstånd i samband med pröv-

ning av en persons lämplighet att ta emot ett barn med hemvist utomlands i
syfte att adoptera det,

� ärenden där Socialstyrelsen ska yttra sig över en sådan utredning med

ett utlåtande om risk för återfall i brottslighet som avses i 10 § lagen
(2006:45) om omvandling av fängelse på livstid, samt

� andra ärenden, i vilka Socialstyrelsen på begäran av en domstol, en

åklagarmyndighet eller en polismyndighet ska avge utlåtande om någons
hälsotillstånd.

Om Socialstyrelsen bestämmer det, får rådet avgöra även andra ärenden.
Ordföranden i rådet och ställföreträdare för denne ska ha erfarenhet som

lagfaren domare.

15 §

Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som benämns Riks-

sjukvårdsnämnden, som har till uppgift att fatta beslut om rikssjukvård en-
ligt 9 a och 9 b §§ hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).

Om Socialstyrelsen bestämmer det, får nämnden även fullgöra andra upp-

gifter.

Rikssjukvårdsnämnden består av en ordförande samt nio andra ledamöter,

varav sex ska representera landstingen, en ska representera Statens bered-
ning för medicinsk utvärdering och en ska representera Vetenskapsrådet.
Ordförande i nämnden och ställföreträdare för denne är en representant från
Socialstyrelsen.

Anställningar och uppdrag

16 §

Generaldirektören är myndighetschef.

17 §

Vid myndigheten finns en överdirektör.

18 §

Nationella rådet för organ- och vävnadsdonation utses av regeringen

för en bestämd tid.

19 §

Nationella rådet för specialiseringstjänstgöring utses av regeringen

för en bestämd tid. Minst en av ledamöterna ska utses på förslag av Social-
styrelsen, minst en på förslag av Sveriges Kommuner och Landsting, minst
en på förslag av Svenska Läkaresällskapet, minst en på förslag av Sveriges
läkarförbund och minst en från universitet och högskolor på förslag av Hög-
skoleverket.

20 §

Ordföranden i Rådet för samordning mot hiv/aids utses av rege-

ringen.

Personalansvarsnämnd

21 §

Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

background image

6

SFS 2007:1202

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Tillämpligheten av vissa förordningar

22 §

Personalföreträdarförordningen (1987:1101) ska tillämpas på Social-

styrelsen.

Rapportering

23 §

Socialstyrelsen ska i fråga om sitt miljömålsarbete enligt 3 § 8 rap-

portera till det miljömålsråd som finns inom Naturvårdsverket och samråda
med rådet om vilken rapportering som behövs.

�verklagande

24 §

Socialstyrelsens beslut i ärenden om fördelning av bidrag får inte

överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1996:570) med instruktion för Socialstyrelsen ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)