SFS 2007:1204 Förordning om ändring i förordningen (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal

071204.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:196) om register
över hälso- och sjukvårdspersonal;

utfärdad den 29 november 2007.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2006:196) om register över

hälso- och sjukvårdspersonal ska ha följande lydelse.

5 §

Personuppgifterna i registret får, utöver vad som anges i 4 §, behandlas

endast för att

1. utöva tillsyn av hälso- och sjukvården och dess personal,
2. lämna uppgifter till receptregistret enligt lagen (1996:1156) om recept-

register,

3. lämna uppgifter till annan verksamhetsgren inom myndigheten i syfte

att ta fram underlag om tillgång och efterfrågan på hälso- och sjukvårdsper-
sonal i enlighet med vad som föreskrivs i 3 § 10 förordningen (2007:1202)
med instruktion för Socialstyrelsen,

4. lämna uppgifter till myndigheter och enskilda i enlighet med vad som

föreskrivs i annan författning eller avtal,

5. lämna uppgifter till Apoteket Aktiebolag för kontroll av förskrivares

identitet och behörighet i samband med bolagets behandling av personupp-
gifter enligt lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning,

6. lämna uppgifter till Apoteket Aktiebolag för kontroll av förskrivares

identitet och behörighet vid expedition på apotek av läkemedel och andra
varor som förskrivits och

7. kontrollera identitet och behörighet i samband med tjänstetillsättning

av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2007:1204

Utkom från trycket
den 10 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007