SFS 2007:1206 Förordning med instruktion för Läkemedelsförmånsnämnden

071206.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Läkemedelsförmånsnämnden;

utfärdad den 29 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Läkemedelsförmånsnämnden ansvarar för beslut om subventionering

och prisreglering för varor som ingår i läkemedelsförmånerna. Myndigheten
ska genom sin verksamhet medverka till en ändamålsenlig och kostnadsef-
fektiv läkemedelsanvändning i samhället.

2 §

Myndigheten ska

� följa utvecklingen på läkemedelsområdet,
� följa upp och utvärdera sina beslut,
� följa utvecklingen i andra länder och ta till vara erfarenheter därifrån,

samt

� informera berörda om sin verksamhet och om sina beslut om subventio-

nering och prisreglering.

Ledning

3 §

Myndigheten leds av en myndighetschef.

4 §

Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst fem

ledamöter.

Särskilda organ

5 §

Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som benämns Läke-

medelsförmånsnämnden. Nämnden beslutar

� om allmänna riktlinjer för subvention och prissättning,
� om subventionering och prisreglering av nya originalläkemedel inklu-

sive medicinska gaser, nya licensläkemedel, nya förbrukningsartiklar, nya
beredningsformer av redan tidigare subventionerade läkemedel samt nya
generiska läkemedel,

� på eget initiativ eller efter ansökan om ändrade villkor för att ett visst

läkemedel eller viss vara ska ingå i läkemedelsförmånerna,

� på eget initiativ att ett visst läkemedel eller en viss vara inte längre ska

ingå i läkemedelsförmånerna,

SFS 2007:1206

Utkom från trycket
den 10 december 2007

5 SFS 1007:1169�1213

background image

2

SFS 2007:1206

� om föreskrifter enligt bemyndigande i lagen (2002:160) om läkemedels-

förmåner m.m. och andra författningar,

� om allmänna råd för den som marknadsför produkter som kan omfattas

av förmånssystemet, samt

� i andra frågor som generaldirektören förelägger nämnden.
Nämnden består av en ordförande och tio ledamöter. För ordföranden ska

en vice ordförande utses.

6 §

Generaldirektören avgör ärenden som inte ska avgöras av nämnden el-

ler av personalansvarsnämnden.

Handläggningen i Läkemedelsförmånsnämnden

7 §

Generaldirektören eller den generaldirektören utser är föredragande i

Läkemedelsförmånsnämnden.

8 §

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra

ledamöterna är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs ska om möjligt samtliga ledamöter

vara närvarande.

Generaldirektören deltar alltid i nämndens sammanträden. Vid behov kan

nämnden tillfälligt adjungera en eller flera experter med särskild sakkun-
skap. Generaldirektören och adjungerade experter har rätt att yttra sig men
deltar inte i besluten.

9 §

Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda

för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordfö-
randen och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet. Om detta
förfarande inte kan tillämpas, får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett så-
dant beslut ska anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.

Anställningar och uppdrag

10 §

Generaldirektören är myndighetschef.

11 §

Ordföranden, vice ordföranden samt ledamöterna och personliga er-

sättare för dessa i nämnden utses av regeringen för en bestämd tid. Av leda-
möterna ska fyra hämtas från landstingen, fyra från myndigheter och andra
aktörer som har kunskaper inom läkemedelsområdet och två från brukar-
grupperna.

Personalansvarsnämnd

12 §

Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av viss förordning

13 §

Personalföreträdarförordningen (1987:1101) ska tillämpas på Läke-

medelsförmånsnämnden.

background image

3

SFS 2007:1206

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(2002:719) med instruktion för Läkemedelsförmånsnämnden ska upphöra
att gälla.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007