SFS 2007:1207 Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

071207.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1121) om
läkarvårdsersättning;

utfärdad den 29 november 2007.

Regeringen föreskriver att 5, 6, 7, 7 a och 9

�11 §§ samt bilaga 1 förord-

ningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning ska ha följande lydelse.

5 §

1

Normalarvode lämnas med högst följande belopp under förutsättning

att summan av arvodet som lämnats till läkaren och vikarie i dennes verk-
samhet under kalenderåret har uppgått till högst det belopp som anges i ta-
bellen.

6 §

2

Om läkarvårdsersättning till en läkare och vikarie i dennes verksam-

het sammanlagt under ett kalenderår överstiger sammanlagt uppburet arvode
enligt 5 § lämnas reducerat normalarvode för samma åtgärder med högst de
belopp som anges i tabellen.

1 Senaste lydelse 2006:1261.

Läkare

Normal-
arvode
kronor

Tids-
åtgång
minuter

Sammanlagt
uppburet
arvode kronor

Allmänmedicin

660

25

2 107 000

Anestesi och intensivvård

660

20

2 491 000

Barnmedicinska specialiteter

800

30

2 020 000

Hud- och könssjukdomar

660

20

2 417 000

Invärtesmedicinska specialiteter m.m.

685

25

2 188 000

Reumatologi

1 005

35

2 029 000

Vissa opererande specialiteter

685

20

2 556 000

Obstetrik och gynekologi

850

25

2 474 000

Psykiatriska specialiteter

1 180

50

1 649 000

�gonsjukdomar

740

25

2 411 000

�ron-, näs- och halssjukdomar m.m.

685

20

2 556 000

Onkologi

685

25

2 102 000

Neurologi

1 090

35

2 298 000

Allmänpraktiserande läkare
(Europaläkare) och övriga utan
specialistkompetens

390

20

1 346 000

2 Senaste lydelse 2006:1261.

SFS 2007:1207

Utkom från trycket
den 10 december 2007

background image

2

SFS 2007:1207

Reducerat normalarvode lämnas under förutsättning att summan av läm-

nat arvode till en läkare och vikarie i dennes verksamhet under ett kalenderår
inte överstiger det ersättningstak som anges i tabellen.

7 §

3

För enklare undersökningar, behandlingar och rådgivning än som

anges i 4 § som utförs av läkaren eller under dennes överinseende lämnas
enkelt arvode med högst 225 kronor. Under de förutsättningar som anges i
6 § lämnas reducerat enkelt arvode med högst 115 kronor.

7 a §

4

Sker en läkares rådgivning enligt 7 § per telefon lämnas ett enkelt

arvode med 130 kronor. Under de förutsättningar som anges i 6 § lämnas re-
ducerat enkelt arvode med högst 65 kronor.

9 §

5

För samtalsbehandling som ges av en läkare som också är legitimerad

psykoterapeut lämnas normalarvode med högst 780 kronor om behandlings-
tiden i direkt kontakt med patienten är minst 45 minuter. Under de förutsätt-
ningar som anges i 6 § lämnas reducerat normalarvode med högst 390 kro-
nor.

10 §

6

För rådgivning i födelsekontrollerande syfte eller i fråga om abort el-

ler sterilisering som lämnas i samband med en undersökning lämnas ett arv-
ode om 685 kronor eller, under de förhållanden som anges i 6 §, ett arvode
om 345 kronor. Arvodet om 345 kronor lämnas dock även om ersättningsta-
ket i 6 § har uppnåtts. Arvodet utgör ersättning även för inprovning av pes-
sar, insättning av livmoderinlägg eller implantation under huden och utta-
gande av preventivmedel. Vid rådgivning i födelsekontrollerande syfte i an-
nat fall lämnas ett arvode som motsvarar enkelt arvode.

Vid gynekologisk undersökning ersätts livmoderinlägg med 350 kronor

utöver arvodet enligt första stycket samt pessar, införare och det första beho-
vet av kemiska medel med 360 kronor utöver arvodet enligt första stycket.

Läkare

Reducerat
normalarvode
kronor

Ersättningstak
kronor

Allmänmedicin

330

2 607 000

Anestesi och intensivvård

330

3 895 000

Barnmedicinska specialiteter

400

2 682 000

Hud- och könssjukdomar

330

3 242 000

Invärtesmedicinska specialiteter m.m.

345

2 895 000

Reumatologi

505

2 977 000

Vissa opererande specialiteter

345

3 954 000

Obstetrik och gynekologi

425

3 316 000

Psykiatriska specialiteter

590

2 190 000

�gonsjukdomar

370

3 502 000

�ron-, näs- och halssjukdomar m.m.

345

3 383 000

Onkologi

345

2 909 000

Neurologi

545

3 115 000

Allmänpraktiserande läkare
(Europaläkare) och övriga utan
specialistkompetens

195

1 833 000

3 Senaste lydelse 2006:1261.

4 Senaste lydelse 2006:1261.

5 Senaste lydelse 2006:1261.

6 Senaste lydelse 2006:1261.

background image

3

SFS 2007:1207

Detta gäller även när pessaret med tillbehör kan hämtas på apotek utan kost-
nad för patienten.

Arvodet enligt denna bestämmelse omfattar även förskrivning av preven-

tivmedel och kostnader för preventivmedel som lämnas ut vid läkarbesöket.

Ersättning enligt denna paragraf ingår inte i beloppen för sammanlagt

uppburet arvode i 5 § eller ersättningstak i 6 §.

11 §

7

Till en läkare som har sin verksamhet inom de geografiska områden

som anges i 20 § lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning lämnas till-
läggsarvode med 225 kronor för medicinskt motiverade hembesök. Om flera
personer ges vård vid ett besök lämnas högst två tilläggsarvoden. För tele-
fonkonsultationer lämnas till en sådan läkare, utöver den ersättning som kan
lämnas enligt 7 a §, en särskild ersättning med 20 kronor.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraft-

trädandet.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

7 Senaste lydelse 2006:1261.

background image

4

SFS 2007:1207

Bilaga 1

8

Förteckning över läkarvårdsåtgärder som ska föranleda särskilt arvode
enligt 8 §

8 Senaste lydelse 2006:1261.

�&tgärder

Arvode kr Reducerat

arvode kr

Anestesi och intensivvård m.m.

101

Intravenös anestesiologisk läkemedelstillförsel
(inkluderar övervakning efter ingrepp)

2 120

1 700

102

Regional anestesi

1 800

1 440

103

Perioperativ anestesivård � innefattande preope-
rativ bedömning, inhalations/balanserad intrave-
nös anestesi samt tillsyn av okomplicerat
uppvakningsförlopp

3 800

3 040

104

Sacral-, lumbal- eller epiduralblockad
(inkluderar övervakning efter ingrepp)

2 320

1 860

105

Ganglie- eller intravenös sympaticusblockad.
Anläggande av DCS/ryggmärgsnära elstimule-
ring

2 440

1 950

106

Smärtanalys. Förbehållet specialister i smärt-
lindring
�&tgärden får utföras högst en gång per år och
patient

1 320

1 060

Invärtesmedicinska specialiteter

201

Intravenös cytostatikabehandling

1 800

1 440

202

Ultraljud, duplex carotis
�&tgärden får utföras högst två gånger per år och
patient

1 580

1 260

203

Pace-makerkontroll med omprogrammering

1 580

1 260

204

Duplex artär, omfattande (t.ex. iliacapoplitea-
bilat)
�&tgärden får utföras högst två gånger per år och
patient

1 700

1 360

205

Venös insufficiens, duplex bilat
�&tgärden får utföras högst två gånger per år och
patient

1 700

1 360

206

Sömnapnéundersökning, omfattande
�&tgärden får utföras högst två gånger per år och
patient

1 700

1 360

208

Arteriell utredning, omfattande
�&tgärden får utföras högst två gånger per år och
patient

1 580

1 260

209

cCPAP-inträning, standard (med noninvasiv
behandling)

1 700

1 360

211

Bronchoskopi i lokalanestesi, kräver fiberoptik
med ljuskälla

2 440

1 950

214

Eko-Doppler, färg-Doppler

2 120

1 700

215

Bandspelar-EKG (långtids-EKG)

1 700

1 360

216

Oesophagus-eko

2 220

1 780

217

Stress-eko

2 220

1 780

218

Datoriserat medicinskt arbetsprov
Var och en av åtgärderna 214�218 får tillämpas
högst två gånger per år och patient

1 700

1 360

219

24-timmars blodtrycksregistrering

1 480

1 180

background image

5

SFS 2007:1207

220

Dynamisk spirometri med bronkodilatation
�&tgärden får utföras högst två gånger per år och
patient

1 480

1 180

221

Omfattande allergologisk utredning med prick-/
epikutantest, avser första besöket

1 480

1 180

222

Videocoloskopi

3 800

3 040

223

Videogastroskopi

2 690

2 150

224

Videosigmoideoskopi

2 960

2 370

225

Om polypektomi utförs vid coloskopi, sigmoi-
deoskopi eller gastroskopi lämnas ytterligare
ersättning om

380

300

226

Inhalationsbehandling av akut astma/KOL

1 580

1 260

227

Polypektomi i colon för polyper större än 1 cm
ger ytterligare ersättning om

610

490

Reumatologi

228

Behandling med TNF-blockare eller med
immunmodulerande-/cytostatikapreparat

2 010

1 610

229

Ledinjektion under sterila betingelser med
samtidig tappning av led och administration av
kortison i två eller flera leder

2 010

1 610

Vissa opererande specialiteter

301

Sfincterotomi eller dilatation p.g.a. analfissur
eller kontraktur

2 120

1 700

302

Exstirpation av anal- eller rektalpolyp

1 480

1 180

303

Excision av pilonidalsinus

2 440

1 950

304

Operation av tumör i bröstkörtelvävnad inne-
fattande även operation av gynecomasti

2 440

1 950

305

Operation av tumör i ben, brosk eller underhud

2 010

1 610

306

Exstirpation av mjukdelstumörer i head- and
neckområdet eller tumör större än 5 centimeter

2 320

1 860

307

Phimosis (circumcisio)/frenulumplastik

2 440

1 950

308

Operation av hydrocele

2 120

1 700

309

Sutur av collateralligament

2 120

1 700

312

Avlösning av muskelfäste (epikondylit)

2 690

2 150

313

Cystoskopi

1 900

1 520

314

Senskideklyvning

2 320

1 860

315

Operation av analabscess och/eller fistel samt
operation av hemorrojder och slem hinneprolaps
(gäller ej gummiringsligatur)

2 440

1 950

318

Operation av varicer innebärande minst fyra
hudincisioner eller minst två perforantligaturer,
eller stripping av saphena magna på underbenet

2 120

1 700

319

Vasectomi

2 220

1 780

320

Borttagande av osteosyntesmaterial

2 440

1 950

321

Exstirpation av ganglion, bursa

3 180

2 540

322

Synovectomi i smärre leder

2 540

2 030

324

Dorsal tenosynovectomi i handled samt even-
tuell sentransferering

2 860

2 290

325

Excision av dupuytrens contractur, ett finger
För varje tillkommande finger

3 180
2 320

2 540
1 860

326

Sentransferering

2 860

2 290

327

Omfattande plastikkirurgisk rekonstruktion. Hit
ska hänföras t.ex. lambåplastik, fri transplanta-
tion av hud- eller sammansatt transplantat och
korrektion av medfödd defekt av mera bety-
dande omfattning hos barn

3 600

2 880

�&tgärder

Arvode kr Reducerat

arvode kr

background image

6

SFS 2007:1207

328

Operation av malign hudtumör inkl. basaliom.
Vidgad excision efter tidigare operation av
tumör enligt ovan

2 120

1 700

329

Hud- eller ärrplastik där tidigare ärrbildning är
omfattande och utgör ett patologiskt tillstånd

2 690

2 150

330

Falangresektion vid hammartå; avmejsling av
exostos
För varje tillkommande tå

2 690
2 030

2 150
1 620

332

Neurolys; exstirpation av Mortons neurom

3 180

2 540

334

Exstirpation av tumör i munhåla och svalg

2 120

1 700

335

Excision av tre eller flera hudtumörer med hud-
sutur

1 480

1 180

336

Operation av varicer med hög under bindning
och resektion av saphena magna och/eller ligatur
och resektion av saphena parva samt eventuella
exstirpationer

3 920

3 140

337

Urodynamisk undersökning.
Härmed avses en kombinerad urinflödesmätning
med hjälp av särskild apparatur och ultraljuds-
mätning av residualurin.
�&tgärden får utföras högst två gånger per år och
patient

2 220

1 780

338

Videoarthroskopi/fotodokumentation

4 120

3 300

340

TUR-B

2 960

2 370

341

Endoskopisk strikturbehandling

2 440

1 950

342

Lithotripsi, blåsevakuering

2 440

1 950

343

Sondering av uretra hos man

1 700

1 360

345

Operation av uretracaruncel eller skeneit

2 440

1 950

346

Operation av intrauretrala condylom

1 700

1 360

347

Operation av ljumskbråck

5 400

4 320

348

Operation av epigastricabråck

3 800

3 040

349

Operation av navelbråck

4 860

3 890

350

Excision med sutur av ögonlockstumör

2 120

1 700

351

Radikaloperation av nageltrång med resektion
av nagelroten
För varje tillkommande tå

1 480
1 110

1 180

890

352

Provexcision från arteria temporalis

1 480

1 180

353

Videogastroskopi

2 690

2 150

354

Videocoloskopi

3 800

3 040

355

Videosigmoideoskopi

2 960

2 370

356

Hallux valgusoperation (ej enbart avmejsling);
hallux rigidusoperation (debasering, cheilec-
tomi); korrektionsosteotomi metatarsalben,
falang
För varje tillkommande åtgärd

3 600
2 700

2 880
2 160

357

Led- och senkirurgi. Resektion av metatarsal-
benhuvud. Tenolys eller excision av partiell
ruptur
För varje tillkommande åtgärd

3 280
2 460

2 620
1 970

358

Operation av synstörande dermatochalasis

2 120

1 700

359

Operation av Bartolinicysta-fenestrering/
exstirpation

1 480

1 180

360

Om åtgärd inom gruppen opererande specialite-
ter utförs i intravenös eller regional anestesi som
lagts av den opererande läkaren själv lämnas
ytterligare ersättning

1 380

1 100

361

Om polypektomi utförs vid coloskopi, sigmoi-
deoskopi eller gastroskopi lämnas ytterligare
ersättning om

380

300

362

TRUL och prostata biopsi

2 120

1 700

363

Blåshalsincision

3 600

2 880

�&tgärder

Arvode kr Reducerat

arvode kr

background image

7

SFS 2007:1207

364

Ablatio testis i lokal anestesi

3 600

2 880

366

Artrodes inklusive internfixation av stortå

4 020

3 220

367

Artrodes inklusive internfixation av fingerled
och småtår
För varje tillkommande tå/finger

3 600
2 700

2 880
2 160

368

CMC 1 interpositionsplastik

3 600

2 880

369

Transrektalt ultraljud

1 800

1 440

370

Testisbiopsi

2 120

1 700

371

Videocystoscopi

2 960

2 370

Obstetrik och gynekologi

401

Exeres eller vacuumaspiration av spontanabort

2 120

1 700

402

Fraktioniserad abrasio

2 120

1 700

403

Hysteroskopi

2 120

1 700

404

Vasectomi

2 220

1 780

405

Diatermiloop-/laserkonisering

2 120

1 700

406

Abortingrepp

2 540

2 030

407

Cystoskopi

1 900

1 520

408

Medicinsk abort (inkl.läkemedel)

3 600

2 880

409

Om åtgärd inom gruppen obstetrik och gyneko-
logi utförs med PCB lämnas ytterligare ersätt-
ning

1 480

1 180

410

Kolposkopi med provexcision vid utredning av
precancerösa och andra epitelförändringar
cervix; i vagina och vulva

1 480

1 180

411

Borttagande av tre eller flera hudförändringar på
nedre delen av kroppen

1 700

1 360

412

Hydrosonografi av uterus

1 480

1 180

413

Operation av Bartolinicystafenestrering/exstir-
pation

1 480

1 180

414

Inkontinensutredning, träning av patient och till-
handahållande av vaginalt inlägg
�&tgärden får utföras högst två gånger per år och
patient

2 120

1 700

415

Endometriebiopsi

1 700

1 360

416

Tubarundersökning med ultraljud

3 600

2 880

�gonsjukdomar

502

Nedläggning av silikongummislang

2 220

1 780

503

Operation av pterygium

2 220

1 780

504

Excision av tumör i conj./ögonlock

1 800

1 440

505

Enklare tårvägsplastik

1 800

1 440

506

Operation av ektropion

2 220

1 780

507

Operation av entropion

2 220

1 780

508

Operation av ptos

3 800

3 040

510

Excision med sutur av ögonlockstumör

2 120

1 700

511

Operation av synstörande dermatochalasis

2 120

1 700

512

Fotokoagulering/laserbehandling, främre seg-
mentet

1 700

1 360

513

Fotokoagulering/laserbehandling, bakre seg-
mentet

2 120

1 700

514

Synfältsundersökning med datorperimetri eller
Goldman

1 230

980

515

�gonbottenfotografering med fotodokumenta-
tion

1 230

980

�&tgärder

Arvode kr Reducerat

arvode kr

background image

8

SFS 2007:1207

�ron-, näs- och halssjukdomar m.m.

602

Sömnapnéundersökning, omfattande
�&tgärden får utföras högst två gånger per år och
patient

1 700

1 360

604

nCPAP-inträning, standard (med noninvasivbe-
handling)

1 700

1 360

605

FES (funktionell endoscopisk kirurgi).
Modern sinuskirurgi som kräver speciella kirur-
giska instrument, optiker med ljuskälla

2 540

2 030

606

Exstirpation av tumör i munhålan och svalg

2 120

1 700

607

Permanent transmyringealt dränage

2 220

1 780

608

Larynxundersökning inkluderande stroboscopi

2 120

1 700

609

Exstirpation av mjukdelstumörer i head- and
neckområdet

2 320

1 860

610

Videonystagmoskopi

2 440

1 950

611

Omfattande allergologisk utredning med prick-/
epikutantest, avser första besöket

1 480

1 180

612

Dynamisk spirometri med bronkodilatation
�&tgärden får utföras högst två gånger per år och
patient

1 480

1 180

613

Omfattande sväljfunktionsanalys

1 750

1 400

Onkologi m.m.

701

Intravenös cytostatikabehandling

1 800

1 440

Neurologi

801

EMG och ENeG med undersökning av lämpligt
antal muskler och nerver som bedöms nödvän-
dig för frågeställningen

2 540

2 030

802

Ultraljud, duplex carotis
�&tgärden får utföras högst två gånger per år och
patient

1 580

1 260

Hud- och könssjukdomar

901

Fotokemoterapi med PUVA, behandling med B-
ljus, Buckybehandling eller PDT, avser första
besöket

1 480

1 180

902

Omfattande kirurgisk behandling av multipla
hudtumörer med kryokirurgi eller kombinations-
teknik eller excision/sutur av tre hudtumörer

2 120

1 700

903

Operation av malign hudtumör (inkl. basaliom).
Vidgad excision efter tidigare operation av tu-
mör enligt ovan

2 120

1 700

904

Hud- eller ärrplastik där tidigare ärrbildning är
omfattande och utgör ett patologiskt tillstånd

2 690

2 150

905

Omfattande allergologisk utredning med prick-/
epikutantest, avser första besöket

1 480

1 180

Psykiatriska specialiteter

951

Gruppterapi/familjeterapi för högst sex patienter

580/patient

460/patient

952

För ytterligare högst två patienter

325/patient

260/patient

953

Besök överstigande 2 x 50 minuter

2 440

1 950

�&tgärder

Arvode kr Reducerat

arvode kr

background image

9

SFS 2007:1207

Barnmedicinska specialiteter

961

Gastroskopi

1 700

1 360

962

Datoriserat medicinskt arbetsprov
�&tgärden får tillämpas högst två gånger per år
och patient

1 700

1 360

963

Dynamisk spirometri med bronkodilatation
�&tgärden får utföras högst två gånger per år och
patient

1 480

1 180

964

Omfattande allergologisk utredning med prick-/
epikutantest, avser första besöket

1 480

1 180

965

Inhalationsbehandling av akut astma/KOL

1 580

1 260

Allmänmedicin

972

24-timmars blodtrycksregistrering

1 480

1 180

973

Dynamisk spirometri med bronkodilatation
�&tgärden får utföras högst två gånger per år och
patient

1 480

1 180

974

Omfattande allergologisk utredning med prick-
test, avser första besöket

1 480

1 180

975

Excision av tre eller flera hudtumörer med hud-
sutur

1 480

1 180

976

Radikaloperation av nageltrång med resektion
av nagelroten

1 480

1 180

977

Inhalationsbehandling av akut astma/KOL

1 580

1 260

�&tgärder

Arvode kr Reducerat

arvode kr

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007