SFS 2007:1209 Förordning om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.

071209.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1990:927) om statlig
ersättning för flyktingmottagande m.m.;

utfärdad den 29 november 2007.

Regeringen föreskriver att 10 § förordningen (1990:927) om statlig ersätt-

ning för flyktingmottagande m.m.

1 ska ha följande lydelse.

10 §

2 Ett schablonbelopp ska vara

� 111 400 kronor för personer under 16 år,
� 181 400 kronor för personer som fyllt 16 år men inte 65 år, och
� 67 000 kronor för personer som fyllt 65 år.
Schablonbeloppets storlek ska beräknas utifrån utlänningens ålder vid ut-

gången av månaden innan schablonbeloppet betalas ut.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1994:734.

2 Senaste lydelse 2006:1580.

SFS 2007:1209

Utkom från trycket
den 10 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007