SFS 2007:1210 Lag om ändring i lagen (2007:983) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

071210.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:983) om ändring i
sekretesslagen (1980:100);

utfärdad den 29 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 16 kap. 1 § sekretesslagen

(1980:100)

2 i stället för dess lydelse enligt lagen (2007:983) om ändring i

nämnda lag ska ha följande lydelse.

16 kap.
1 §

3

Att friheten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 2 §

yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter i vissa fall
är begränsad framgår av 7 kap. 3 § första stycket 1 och 2, 4 § 1�8 samt 5 § 1
och 3 tryckfrihetsförordningen och av 5 kap. 1 § första stycket samt 3 § för-
sta stycket 1 och 2 yttrandefrihetsgrundlagen. De fall av uppsåtligt åsidosät-
tande av tystnadsplikt, i vilka nämnda frihet enligt 7 kap. 3 § första stycket 3
och 5 § 2 tryckfrihetsförordningen samt 5 kap. 1 § första stycket och 3 §
första stycket 3 yttrandefrihetsgrundlagen i övrigt är begränsad, är de där
tystnadsplikten följer av

3. denna lag enligt

1 Bet. 2007/08:KU8, rskr. 2007/08:46.

2 Lagen omtryckt 1992:1474.

3 Senaste lydelse 2007:145.

3 kap. 1 §

såvitt avser uppgift hos Riksbanken

5 kap. 1 §

såvitt avser uppgift om kvarhållande
av försändelse på befordringsföretag,
hemlig teleavlyssning, hemlig tele-
övervakning, hemlig kameraövervak-
ning eller hemlig rumsavlyssning på
grund av beslut av domstol, undersök-
ningsledare eller åklagare

5 kap. 2�4 §§

SFS 2007:1210

Utkom från trycket
den 10 december 2007

background image

2

SFS 2007:1210

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Eva

Lenberg

(Justitiedepartementet)

8 kap. 28 § första stycket 2

9 kap. 1 §, 2 § första stycket eller
tredje stycket, i den del det tredje
stycket avser sekretessen enligt
första stycket, samt 3 eller 4 §

9 kap. 6 §

såvitt avser uppgift om registrerads
förhållanden