SFS 2007:1211 Lag om ändring i lagen (2007:325) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

071211.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:325) om ändring i
sekretesslagen (1980:100);

utfärdad den 29 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att lagen (2007:325) om ändring i

sekretesslagen (1980:100) ska utgå.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

1 Bet. 2007/08:KU8, rskr. 2007/08:46.

SFS 2007:1211

Utkom från trycket
den 10 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007