SFS 2007:1212 Lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)

071212.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sekretesslagen (1980:100);

utfärdad den 29 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 kap. 4 § sekretesslagen

(1980:100)

2 ska ha följande lydelse.

9 kap.

4 §

3

Sekretess gäller i sådan särskild verksamhet hos myndighet som avser

framställning av statistik för uppgift som avser enskilds personliga eller eko-
nomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Detsamma
gäller annan jämförbar undersökning som utförs av Riksrevisionen eller
riksdagsförvaltningen eller, i den utsträckning regeringen föreskriver det, av
någon annan myndighet. Uppgift som behövs för forsknings- eller statistik-
ändamål och uppgift, som inte genom namn, annan identitetsbeteckning
eller därmed jämförbart förhållande är direkt hänförlig till den enskilde, får
dock lämnas ut, om det står klart att uppgiften kan röjas utan att den som
uppgiften rör eller någon honom närstående lider skada eller men.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år,

såvitt angår uppgift om enskilds personliga förhållanden, och annars i högst
tjugo år.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

1 Bet. 2007/08:KU8, rskr. 2007/08:46.

2 Lagen omtryckt 1992:1474.

3 Senaste lydelse 2002:1027.

SFS 2007:1212

Utkom från trycket
den 10 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007