SFS 2007:1213 Förordning om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

071213.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i sekretessförordningen (1980:657);

utfärdad den 29 november 2007.

Regeringen föreskriver att 1 a, 1 b, 3 och 5 §§ sekretessförordningen

(1980:657)

1 samt bilagan till förordningen ska ha följande lydelse.

1 a §

2 Sekretess gäller i personaladministrativ verksamhet hos följande

myndigheter, för uppgift om enskilds bostadsadress, hemtelefonnummer,
personnummer och andra jämförbara uppgifter avseende personalen, uppgift
i form av fotografisk bild som utgör underlag för tjänstekort samt uppgift om
närstående till personalen, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan
att den som uppgiften rör eller någon närstående till honom eller henne lider
men:

Regeringskansliet, såvitt avser personal i verksamhet som rör handlägg-

ning av ärenden om nåd i brottmål, abolition och upphävande av domstols
beslut om utvisning på grund av brott,

domstolarna, hyresnämnderna och arrendenämnderna utom Arbetsdom-

stolen, Marknadsdomstolen och Patentbesvärsrätten,

Domstolsverket, såvitt avser uppgifter om personal vid domstolar, hyres-

nämnder och arrendenämnder,

Justitiekanslern,
Rikspolisstyrelsen, Statens kriminaltekniska laboratorium, polismyndig-

heterna, åklagarmyndigheterna och kriminalvårdens myndigheter,

Kustbevakningen,
Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten,
Försäkringskassan,
socialnämnderna eller de andra nämnder som svarar för personaladminis-

trativ verksamhet, såvitt avser personal som verkar inom socialtjänsten,

den eller de nämnder som utövar ledningen av hälso- och sjukvården en-

ligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) eller de andra myndigheter som
svarar för personaladministrativ verksamhet, såvitt avser hälso- och sjuk-
vårdspersonal,

Rättsmedicinalverket, såvitt avser personal inom rättsmedicinsk och rätts-

psykiatrisk verksamhet,

Socialstyrelsen,
Statens institutionsstyrelse,
Migrationsverket,

1 Förordningen omtryckt 1998:1333.

2 Senaste lydelse 2007:496.

SFS 2007:1213

Utkom från trycket
den 10 december 2007

background image

2

SFS 2007:1213

Arbetsförmedlingen och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen,
myndigheter som svarar för personaladministrativ verksamhet, såvitt av-

ser parkeringsvakter som förordnats enligt lagen (1987:24) om kommunal
parkeringsövervakning m.m.,

Jordbruksverket, såvitt avser personal i verksamhet som rör uppfödning,

förvaring, tillhandahållande och användning av försöksdjur,

Smittskyddsinstitutet, såvitt avser personal i verksamhet som rör uppföd-

ning, förvaring, tillhandahållande och användning av försöksdjur,

Livsmedelsverket, såvitt avser veterinärer, övrig personal i besiktningsve-

terinärorganisationen och personal i annan inspektionsverksamhet och i
verksamhet som rör kosttillskott och tillståndsgivning eller godkännanden
avseende ekologiskt producerade livsmedel och nya livsmedel,

Vägverket, såvitt avser personal i verksamhet som avser ianspråktagande

av mark för väg, ersättning för vägrätt och förarprov för körkort.

1 b §

3 Sekretess gäller i nedan angiven verksamhet, som avser registrering

av betydande del av befolkningen, för

1. uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det av särskild anled-

ning kan antas att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider
men om uppgiften röjs,

2. uppgift i form av fotografisk bild av den enskilde, om det inte står klart

att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till den
enskilde lider men.

I fråga om uppgifter i allmänna handlingar gäller sekretessen i högst

sjuttio år.

Verksamheten avser

1. lantmäterimyndigheternas och inskrivningsmyndigheternas informa-

tionssystem

2. kommunala fastighetsregister
3. Rikspolisstyrelsens centrala passregister och centrala register för natio-

nella identitetskort

4. Socialstyrelsens register över hälso- och sjukvårdspersonal
5. Statens pensionsverks pensionsregister
6. Vägverkets vägtrafikregister
7. Totalförsvarets pliktverks register över totalförsvarets personal
8. röstlängdsregister
9. det centrala hundregistret

3 Senaste lydelse 2005:671.

background image

3

SFS 2007:1213

3 §

4 Sekretess gäller, i den utsträckning som anges i denna paragraf, i föl-

jande av myndighet utförda undersökningar, för uppgifter som avser en en-
skilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till
den enskilde. Föreskrifterna i 9 kap. 4 § första stycket tredje meningen och
andra stycket sekretesslagen (1980:100) gäller, om inte en längre gående be-
gränsning i sekretessen anges i det följande.

4 Senaste lydelse 2007:696.

Myndigheter

Undersökning Särskilda

begränsningar

i sekretessen

15. Socialstyrelsen

undersökningar om hälso-
och sjukvårdens behov av
läkare, sjuksköterskor,
barnmorskor och röntgen-
sjuksköterskor samt tand-
vårdens behov av tandlä-
kare och tandhygienister
på kort och lång sikt

undersökning om tillämp-
ningen av bestämmel-
serna om genetisk infor-
mation i försäkringssam-
manhang i lagen
(2006:351) om genetisk
integritet m.m.

20. Forum för le-
vande historia

enkätundersökning bland
lärare dels om Förintelsen,
dels om hedersrelaterat
våld eller förtryck

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om enskil-
das personliga förhållan-
den

21. Kommers-
kollegium

ekonomiska undersök-
ningar på det handelspoli-
tiska området

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om enskil-
das ekonomiska förhål-
landen

background image

4

SFS 2007:1213

5 §

5 Följande myndigheter är i den utsträckning som framgår nedan

undantagna från registreringsskyldigheten enligt 15 kap. 1 § första stycket
sekretesslagen (1980:100).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008. �ldre bestämmelser

gäller dock i fråga om

1. personaladministrativ verksamhet som bedrivits hos Arbetsmarknads-

styrelsen och länsarbetsnämnderna,

2. pensionsregister som förts hos Statens löne- och pensionsverk,
3. stöd som handhafts av Arbetsmarknadsverket och planering som utförts

hos verket i frågor som rör byggnadsverksamhet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

5 Senaste lydelse 2007:496. �ndringen innebär bl.a. att länsarbetsnämnderna utgår.

Myndigheter

Sekretessbelagda handlingar som inte behöver
registreras

Arbetsförmedlingen

Arbetsgivarverket

arbetslöshetskassorna

handlingar i ärenden rörande enskilda arbets-
sökande

förslag till kollektivavtal

handlingar i ärenden om arbetslöshetsersättning

Läkemedelsverket

Migrationsverket

statistiskt primärmaterial

av verket rekvirerade personbevis, utdrag ur be-
lastningsregistret och misstankeregistret samt
kontrollbesked från Rikspolisstyrelsens säker-
hetsavdelning

Socialstyrelsen

Statens institutions-
styrelse

statistiskt primärmaterial och anmälningar till
donationsregistret

handlingar som hör till personakter som har upp-
rättats för enskilda

background image

5

SFS 2007:1213

Bilaga

6

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i
sekretessen

3. stöd som handhas av Arbetsförmed-
lingen och planering hos Arbetsförmed-
lingen i frågor som rör byggnadsverk-
samhet

sekretessen gäller inte beslut i
ärenden

9.

utredning, planering, tillståndsgiv-

ning, tillsyn och stödverksamhet hos
Verket för näringslivsutveckling, Ver-
ket för innovationssystem, Institutet för
tillväxtpolitiska studier, Sveriges geolo-
giska undersökning, Rymdstyrelsen,
Statens kärnkraftinspektion, Program-
rådet för forskning för ett avfallssnålt
samhälle, Affärsverket svenska kraft-
nät, Elsäkerhetsverket, Statens energi-
myndighet, Energimarknadsinspektio-
nen, Styrgruppen för Food from Swe-
den och Myndigheten för utländska in-
vesteringar i Sverige

sekretessen enligt 2

§ första

stycket 1 gäller inte vid Elsäker-
hetsverkets tillsyn över produktsä-
kerheten hos varor som är avsedda
för konsumenter eller kan antas
komma att användas av konsu-
menter, om intresset av allmän
kännedom om förhållande som rör
risk för skada på person har sådan
vikt att uppgiften bör lämnas ut

96. utredning, planering och stödverk-
samhet enligt lagen (2006:647) om fi-
nansiella åtgärder för hanteringen av
restprodukter från kärnteknisk verk-
samhet eller enligt motsvarande äldre
bestämmelser

124. utredning och tillståndsgivning en-
ligt 1 kap. 4 § andra stycket och 7 kap.
4

§ första stycket bokföringslagen

(1999:1078) samt utredning i anmäl-
ningsärende enligt 7 kap. 3 a § samma
lag

sekretessen gäller inte beslut i
ärenden

6 Senaste lydelse 2007:736.

background image

6

SFS 2007:1213

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Sakregister till bilagan

7

Siffrorna avser punkter i bilagan

Allvarliga kemikalieolyckor

119

Arbetsförmedlingen 3
Arbetslivsforskning 9,

73

Arbetsstipendier till läromedelsförfattare

87

Energiforskning

86

Energimarknadsinspektionen

9

Energiprojekt

100

Kustbevakningen

28

Kärnteknisk verksamhet

29, 96

Kött

26

7 Senaste lydelse 2007:736. �ndringen innebär bl.a. att orden ⬝Arbetsmarknads-
verket⬝ och ⬝Kärnbränsle⬝ tagits bort ur sakregistret.