SFS 2007:1214 Förordning med instruktion för Statens folkhälsoinstitut

071214.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Statens folkhälsoinstitut;

utfärdad den 29 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Statens folkhälsoinstitut har till uppgift att främja hälsa och förebygga

sjukdomar och skador. Särskild vikt ska fästas vid insatser för de grupper
som är utsatta för de största hälsoriskerna. Verksamheten ska stå på veten-
skaplig grund.

Statens folkhälsoinstitut ska ansvara för sektorsövergripande uppföljning

och utvärdering av insatser inom folkhälsoområdet, vara nationellt kun-
skapscentrum för metoder och strategier på området och ansvara för övergri-
pande tillsyn inom alkohol-, narkotika- och tobaksområdena.

2 §

Statens folkhälsoinstitut ska särskilt

1. analysera utvecklingen av folkhälsan med utgångspunkt i de faktorer

som påverkar denna,

2. förse regeringen med information och med underlag för beslut,
3. beakta barns, ungas och äldres hälsa,
4. ställa samman och till kommuner, landsting och den ideella sektorn

sprida forskningsresultat om metoder och strategier inom folkhälsoområdet,

5. svara för tillståndsgivning och tillsyn i enlighet med vad som anges i

alkohollagen (1994:1738) och lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälso-
farliga varor,

6. bevaka och utreda behovet av narkotikaklassificering av sådana varor

som inte utgör läkemedel samt behovet av kontroll av varor enligt lagen om
förbud mot vissa hälsofarliga varor,

7.

svara för tillsyn i enlighet med vad som anges i tobakslagen

(1993:581),

8. främja tillgången på statistik av god kvalitet inom alkohol-, narkotika-

och tobaksområdena,

9. följa och aktivt medverka i det internationella folkhälsoarbetet.
Statens folkhälsoinstitut ska ha ansvar för kontrollen av dokument m.m.

för vintransporter i enlighet med vad som anges i förordningen (1999:1148)
om EG:s förordningar om jordbruksprodukter.

Statens folkhälsoinstitut ska vara nationell enhet för Europeiska centru-

met för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN).

SFS 2007:1214

Utkom från trycket
den 12 december 2007

background image

2

SFS 2007:1214

Ledning

3 §

Myndigheten leds av en myndighetschef.

4 §

Vid Statens folkhälsoinstitut ska det finnas ett insynsråd som består av

högst tio ledamöter.

Anställningar och uppdrag

5 §

Generaldirektören är myndighetschef.

Rätt att meddela föreskrifter

6 §

Myndigheten får meddela föreskrifter i enlighet med vad som anges i

1. alkohollagen (1994:1738),
2. lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor,
3. tobakslagen (1993:581), och
4. förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksproduk-

ter.

Personalansvarsnämnd

7 §

Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av viss förordning

8 §

Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen

(1987:1101).

Rapportering

9 §

Statens folkhälsoinstitut ska regelbundet inkomma till regeringen med

en folkhälsopolitisk rapport.

Statens folkhälsoinstitut ska senast den 1 oktober varje år inkomma med

en lägesrapport om livsstilsfrågor som är av stor betydelse för folkhälsan.
Lägesrapporten ska innehålla omvärlds- och behovsanalys samt förslag till
inriktning för och prioriteringar av påföljande års arbete inom bl.a. alkohol-,
narkotika-, dopnings- och tobaksområdet.

�verklagande

10 §

Statens folkhälsoinstituts beslut i ärenden om fördelning av bidrag

eller annat ekonomiskt stöd får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(2001:309) med instruktion för Statens folkhälsoinstitut ska upphöra att
gälla.

background image

3

SFS 2007:1214

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

2* SFS 2007:1214�1232

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007