SFS 2007:1215 Förordning med instruktion för Smittskyddsinstitutet

071215.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Smittskyddsinstitutet;

utfärdad den 29 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Smittskyddsinstitutet har till uppgift att bevaka det epidemiologiska lä-

get i fråga om smittsamma sjukdomar bland människor och främja skyddet
mot sådana sjukdomar.

2 §

Myndigheten ska särskilt

1. följa och analysera det epidemiologiska läget nationellt och internatio-

nellt i fråga om smittsamma sjukdomar och skyddet mot dessa,

2. lämna Socialstyrelsen och andra berörda information om det epidemio-

logiska läget och föreslå åtgärder som detta kan föranleda,

3. följa och analysera immunitetsläget i utvalda befolkningsgrupper efter

genomförda vaccinationsprogram och föreslå vaccinationsåtgärder,

4. ta initiativ till åtgärder som medför ett gott skydd i landet mot smitt-

samma sjukdomar, även i kris och krig,

5. upprätthålla kompetens att utföra diagnostiska undersökningar av unik

karaktär som ett led i landets smittskydd,

6. upprätthålla ett för landets smittskydd relevant förråd av bakterier,

virus och andra ämnen,

7. svara för kvalitetsstöd till landets mikrobiologiska och infektionsimmu-

nologiska diagnostik,

8. bedriva forskning, metodutveckling och utbildning inom smittskydds-

området,

9. delta i internationellt samarbete inom smittskyddsområdet,
10. följa och analysera utvecklingen i fråga om vårdrelaterade sjukdomar,

antibiotikaresistens och annan antimikrobiell resistens samt lämna Social-
styrelsen och andra berörda information om utvecklingen och föreslå åtgär-
der som denna kan föranleda.

3 §

Föreskrifter om myndighetens medverkan i totalförsvaret finns i för-

ordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.

4 §

Myndigheten får inom sitt ansvarsområde och om verksamheten i öv-

rigt medger det utföra uppdrag inom eller utom landet.

SFS 2007:1215

Utkom från trycket
den 12 december 2007

background image

2

SFS 2007:1215

Ledning

5 §

Myndigheten leds av en myndighetschef.

6 §

Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst tio

ledamöter.

Särskilda organ

7 §

Inom myndigheten finns ett samverkansorgan som benämns Strategi-

gruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresis-
tens (Strama).

8 §

Strategigruppen har som syfte att verka för sektorsövergripande sam-

ordning i frågor som rör förutsättningar att bevara möjligheten att effektivt
använda antibiotika vid bakteriella infektioner hos människor och djur samt
att ta initiativ till åtgärder som i första hand rör människors hälsa. Uppgif-
terna för strategigruppen ska vara att

� utifrån den övervakning och analys som görs nationellt och internatio-

nellt i fråga om förekomst av antibiotikaresistens och antibiotikaförbrukning
ta initiativ till åtgärder som i första hand rör människors hälsa,

� arbeta för att studier genomförs i frågor som rör antibiotikaresistens där

behovet av ny kunskap har identifierats,

� sammanställa och aktivt återföra kunskap i frågor som rör antibiotikare-

sistens till berörda inom hälso- och sjukvård, kommunal vård och omsorg
samt till beslutsfattare, allmänhet och medierna,

� medverka till att kunskap i frågor som rör antibiotikaresistens tillämpas

i praktiken genom att påverka attityder och beteenden hos förskrivare, öv-
riga berörda yrkesgrupper och allmänhet,

� verka för framtagandet av handlingsprogram på regional och lokal nivå

med konkreta målsättningar, åtgärder och uppföljningsmetoder anpassade
för praktisk tillämpning,

� fördela och administrera de statliga medel som ställs till strategigrup-

pens förfogande för insatser som behövs för att uppfylla uppgifterna som
strategigruppen har enligt denna förordning samt följa upp de verksamheter
som fått statligt bidrag och

� delta i internationellt arbete inom antibiotikaresistensområdet.
Strategigruppen leds av en styrgrupp som består av en ordförande och nio

andra ledamöter.

9 §

Strategigruppens styrgrupp ska fastställa budget och verksamhetsplan

inom ramen för sina uppgifter enligt 8 § samt i övrigt besluta i frågor av
principiell betydelse eller av större vikt.

Styrgruppen får överlåta åt ordföranden att besluta i övriga frågor.

10 §

Strategigruppens styrgrupp är beslutför när ordföranden och minst

fem av de andra ledamöterna är närvarande.

background image

3

SFS 2007:1215

Rapportering

11 §

Myndigheten ska i årsredovisning, delårsrapport och budgetunderlag

enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag redo-
visa strategigruppens verksamhet särskilt.

Anställningar och uppdrag

12 §

Generaldirektören är myndighetschef.

13 §

Anställning som professor vid Karolinska institutet som är förenad

med anställning vid myndigheten beslutas på det sätt som gäller för profes-
suren. Innan tjänsteförslagsnämnden hos Karolinska institutet ger förslag
ska nämnden samråda med myndigheten.

14 §

Vid anställning av laborator ska yttrande från sakkunniga inhämtas.

15 §

Minst en av ledamöterna i strategigruppens styrgrupp utses på förslag

av Socialstyrelsen, minst en på förslag av Smittskyddsinstitutet, minst en på
förslag av Läkemedelsverket, minst en på förslag av Statens veterinärmedi-
cinska anstalt, minst en på förslag av Sveriges Kommuner och Landsting
samt minst en på förslag av Apoteket AB. Ordföranden i strategigruppens
styrgrupp utses av regeringen och övriga ledamöter utses av Smittskydds-
institutet för bestämd tid.

Personalansvarsnämnd

16 §

Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av viss förordning

17 §

Personalföreträdarförordningen (1987:1101) ska tillämpas på myn-

digheten.

Avgifter

18 §

Myndighetens uppgifter enligt 4 § ska finansieras genom avgifter.

Myndigheten bestämmer i det enskilda fallet avgiftens storlek.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1996:609) med instruktion för Smittskyddsinstitutet ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007