SFS 2007:1216 Förordning med instruktion för Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden

071216.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Alkohol- och
läkemedelssortimentsnämnden;

utfärdad den 29 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden har till uppgift att pröva

följande typer av beslut som det i alkohollagen (1994:1738) omnämnda de-
taljhandelsbolaget fattat enligt det avtal som upprättats enligt 5 kap. 1 § al-
kohollagen, nämligen beslut varigenom bolaget

1. avvisat ett visst vin, starköl eller en viss spritdryck från sitt sortiment,

eller

2. avfört ett visst vin, starköl eller en viss spritdryck ur sitt sortiment.
Nämnden har också till uppgift att pröva beslut som Apoteket AB har fat-

tat enligt det verksamhetsavtal som gäller mellan staten och bolaget och som
innebär att ett visst läkemedel inte lagerhålls på ett lokalt apotek eller hos ett
apoteksombud (produkturval).

De avtal som anges i första och andra styckena ska tillkännages genom att

de kungörs i Svensk författningssamling (SFS).

2 §

Ett ärende hos nämnden om prövning enligt 1 § första stycket får

väckas endast av den leverantör av spritdryck, vin eller starköl vars produkt
avvisats från eller avförts ur bolagets sortiment.

Nämnden ska pröva om detaljhandelsbolaget följt vad som sägs i avtalet

om att bolagets produkturval får grundas endast på en bedömning av pro-
duktens kvalitet, särskilda risker för skadeverkningar av produkten, kunder-
nas efterfrågan och andra affärsmässiga hänsyn samt att någon favorisering
inte får ske av inhemska produkter.

3 §

Ett ärende hos nämnden om prövning enligt 1 § andra stycket får en-

dast väckas av den som innehar godkännandet för försäljning av det läkeme-
del som inte lagerhålls på ett visst apotek.

Nämnden ska vid prövningen av beslut enligt 1 § andra stycket bedöma

om Apoteket AB följt vad som sägs i avtalet om att bolagets lagerhållning
får grundas endast på objektiva kriterier såsom efterfrågan, förskrivnings-
mönster och den lokala sjukvårdens rekommendationer samt oberoende av
produkternas ursprungsland.

SFS 2007:1216

Utkom från trycket
den 12 december 2007

background image

2

SFS 2007:1216

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Ledning

4 §

Myndigheten leds av en nämnd.

5 §

Nämnden ska bestå av en ordförande och fem andra ledamöter.

Organisation

6 §

Kammarkollegiet utför administrativa och handläggande uppgifter åt

myndigheten enligt avtal mellan myndigheterna.

�rendena

7 §

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst två andra ledamöter

är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Anställningar och uppdrag

8 §

Nämndens ordförande ska vara eller ha varit ordinarie domare. Av de

övriga ledamöterna bör minst en vara väl förtrogen med konkurrensrättsliga
frågor, minst en väl förtrogen med livsmedelsfrågor samt minst en väl för-
trogen med läkemedelsfrågor.

Till ledamot i nämnden får inte någon utses som på grund av sin ställning

eller sin verksamhet kan antas företräda något partsintresse.

Om en ledamot avgår under tjänstgöringstiden, utses en ny ledamot för

återstående tid.

9 §

För beredning av ärenden hos nämnden ska det finnas en sekreterare,

som ska vara lagfaren.

�verklagande

10 §

Nämndens beslut i ärenden om prövning enligt 1 § får inte överkla-

gas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1994:2048) med instruktion för Alkohol- och läkemedelssortimentsnämn-
den ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)