SFS 2007:1217 Förordning med instruktion för Exportkreditnämnden

071217.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Exportkreditnämnden;

utfärdad den 29 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Exportkreditnämnden ansvarar för att, i enlighet med de närmare före-
skrifter som regeringen meddelar, utfärda statliga exportkredit- och investe-
ringsförsäkringar (s.k. statsgarantier) enligt

1. förordningen (2007:656) om exportkreditgaranti,
2. förordningen (2005:746) om investeringsgaranti,
3. förordningen (1984:1132) om krediter för vissa utvecklingsändamål

(u-krediter).

Myndigheten får lämna garanti för sådana refinansieringslån som ges för

reglering av förfallande fordringar som har garanterats inom ramen för den
statliga exportkreditgarantigivningen.

Myndigheten får bedriva sådan tjänsteexport som är förenlig med myn-

dighetens uppgifter och verksamhetsområde.

Om ett ärende som avses i första stycket är av större vikt eller väsentlig

betydelse, får myndigheten med eget yttrande hänskjuta ärendet till rege-
ringens prövning.

2 § Myndigheten ska särskilt

1. pröva förutsättningarna för beviljande av garanti,
2. verka för att garantierna utformas med beaktande av de villkor som er-

bjuds i exportföretagens viktigare konkurrensländer samt verka för konkur-
rensneutralitet mellan garantiinstituten,

3. vid beviljande av garanti iaktta målet att garantiverksamheten totalt sett

ska vara självbärande över tiden,

4. sprida riskerna i engagemanget och eftersträva riskdelning,
5. vidta de åtgärder i övrigt som behövs till tryggande av statens rätt med

undantag av förhandlingar inom ramen för den s.k. Parisklubben,

6. informera om de garantiformer myndigheten erbjuder och om de all-

männa förutsättningarna och villkor som gäller för att få garanti,

7. följa den internationella utvecklingen inom myndighetens ansvarsom-

råde, och

8. se till att villkoren för garantierna står i överensstämmelse med de in-

ternationella överenskommelser som Sverige har ingått om statsstödda ex-

SFS 2007:1217

Utkom från trycket
den 12 december 2007

3* SFS 2007:1214�1232

background image

2

SFS 2007:1217

portkrediter samt förmedla den information som behövs för tillämpningen
av dessa överenskommelser.

3 § Myndigheten ska varje år före den 1 mars och i övrigt vid behov lämna
regeringen det underlag som behövs för att regeringen ska kunna ta ställning
till omfattningen och inriktningen av myndighetens verksamhet.

Samverkan

4 § Myndigheten ska samverka med Aktiebolaget Svensk Exportkredit i
frågor som rör exportkrediter enligt förordningen (1981:665) om exportkre-
ditfinansiering med statlig stöd.

Ledning

5 § Myndigheten leds av en styrelse.

6 § Styrelsen ska bestå av högst tio ledamöter.

Om ett ärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för

att behandla det, får ärendet avgöras av ordföranden samt minst tre övriga
ledamöter, bland dem generaldirektören. Om styrelsens beslut inte kan av-
vaktas utan väsentlig olägenhet för myndighetens verksamhet får generaldi-
rektören ensam avgöra ärendet. Sådana beslut ska anmälas vid nästa sam-
manträde med styrelsen.

Anställningar och uppdrag

7 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

8 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd

Tillämpligheten av vissa förordningar

9 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Avgifter

10 § Myndigheten får ta ut premier och avgifter för exportkreditgarantier
och för tjänster som har samband med exportkreditgarantier.

I samband med förhandlingar med gäldenärer och gäldenärsländer om be-

talning av garanterade fordringar får myndigheten efter överenskommelse
med ägaren till en ogaranterad fordran, om det finns särskilda skäl, även
inkludera sådan fordran i myndighetens förhandlingsansträngningar. Myn-
digheten får ta ut och disponera avgifter för sådan medverkan. Avgifterna
ska lägst täcka kostnaderna för denna medverkan. Avgifterna beslutas i varje
särskilt fall av myndigheten.

background image

3

SFS 2007:1217

Undantag från myndighetsförordningen

11 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte
tillämpas på myndigheten:

12 § om styrelsens beslutförhet,
29 § om ärendeförteckning, och
30 § om överklagande av beslut i ärenden om föreskrifter.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1988:1225) med instruktion för Exportkreditnämnden ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

EWA BJ�RLING

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007