SFS 2007:1218 Förordning med instruktion för Folke Bernadotteakademin

071218.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Folke Bernadotteakademin;

utfärdad den 29 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Folke Bernadotteakademin har till uppgift att genomföra sådan sär-
skild utbildning och samträning som tillsammans med andra myndigheters
insatser krävs för att förbereda personal för deltagande i internationella kata-
strof-, krishanterings-, freds- och säkerhetsfrämjande insatser eller andra lik-
nande uppdrag.

Akademin ska, i samverkan med berörda myndigheter och andra organi-

sationer, utveckla arbetssätt och metoder för effektiva och samordnade insat-
ser.

Akademin ska vara nationell kontaktpunkt för det internationella sam-

arbetet inom sitt verksamhetsområde.

2 § Folke Bernadotteakademin ska inom sitt verksamhetsområde

1. initiera, planera och genomföra utbildning och samträning,
2. kontinuerligt genomföra uppföljning och utvärdering av erfarenheter

från genomförda fältinsatser,

3. rekrytera och utbilda personal, inom sitt verksamhetsområde, som re-

geringen beslutar ställa till förfogande för internationell freds-, säkerhets-
främjande och konfliktförebyggande verksamhet,

4. fungera som sammanhållande myndighet vid rekryteringen av civil per-

sonal till internationella uppdrag av freds-, säkerhetsfrämjande och konflikt-
förebyggande art när rekryteringen berör mer än en myndighet,

5. samordna utbildningsinsatser för internationella uppdrag,
6. följa och bidra till kunskaps- och doktrinutveckling, och
7. initiera och genomföra forskning och studier samt ta del av, genomföra

och förmedla analyser och forskningsresultat.

Folke Bernadotteakademin ska samverka med institutioner med liknande

verksamhet i andra länder samt med Förenta nationerna (FN), Europeiska
unionen (EU), Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE),
Europarådet, Nato, Afrikanska unionen (AU) och andra internationella och
regionala organisationer. Akademin ska kunna delta i arbetet inom EU för
träning av experter i civila krishanteringsinsatser.

SFS 2007:1218

Utkom från trycket
den 12 december 2007

background image

2

SFS 2007:1218

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Ledning

3 § Folke Bernadotteakademin leds av en myndighetschef.

Särskilda organ

4 § Inom myndigheten finns ett program- och verksamhetsråd med högst
14 ledamöter. Generaldirektören ska vara ordförande i rådet.

5 § Program- och verksamhetsrådet ska verka som insynsråd enligt 9 §
myndighetsförordningen (2007:515) och som rådgivande organ för myndig-
hetens verksamhet.

Anställningar och uppdrag

6 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

7 §

Vid myndigheten ska finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

8 §

Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen

(1987:1101).

Avgifter

9 § Folke Bernadotteakademin får ta ut avgifter för utbildningsverksam-
heten. Myndigheten bestämmer avgifternas storlek.

Undantag från personuppgiftslagen

10 § Folke Bernadotteakademin får behandla sådana känsliga personupp-
gifter som avses i personuppgiftslagen (1998:204) i den mån det fordras för
att kunna etablera och föra ett digitalt forskningsarkiv över svenskt delta-
gande i fredsinsatser.

�verklagande

11 § Folke Bernadotteakademins beslut i ärenden om fördelning av bidrag
får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(2002:710) med instruktion för Folke Bernadotteakademin upphör att gälla.

På regeringens vägnar

GUNILLA CARLSSON

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)