SFS 2007:1219 Förordning med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter

071219.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Inspektionen för strategiska
produkter;

utfärdad den 29 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Inspektionen för strategiska produkter är förvaltningsmyndighet för
ärenden och tillsyn enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel och lagen
(2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och
av tekniskt bistånd, om inte någon annan myndighet har detta till uppgift.

2 § Inspektionen är nationell myndighet med de uppgifter som följer av la-
gen (1994:118) om inspektioner enligt Förenta nationernas konvention om
förbud mot kemiska vapen och förordningen (1997:121) om inspektioner
enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen m.m.

3 § Inspektionen ska fullgöra de uppgifter som myndigheten tilldelas en-
ligt sådana förordningar om ekonomiska sanktioner som beslutas av Europe-
iska gemenskapen, enligt beslut som regeringen meddelar med anledning av
sådana förordningar eller enligt föreskrifter som regeringen beslutar med
stöd av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner.

4 § Utöver vad som följer av 1�3 §§ ska inspektionen

1. förmedla sådan information om exportkontroll av krigsmateriel och

produkter med dubbla användningsområden som Sverige har åtagit sig att
tillhandahålla som medlem i

a) Europeiska unionen,
samt de multilaterala exportkontrollregimerna,
b) Australia Group (den informella gruppen av länder som verkar för att

stödja länder att minska risken för spridning av biologiska och kemiska va-
pen),

c) Missile Technology Control Regime (den informella gruppen av länder

för att samordna exportkontroll av missiler och missilteknologi),

d) Nuclear Suppliers Group (gruppen av länder som bidrar till icke-sprid-

ning av kärnvapen genom att tillämpa gemensamma riktlinjer för export av
kärnämnen och material samt kärnteknisk verksamhet), och

SFS 2007:1219

Utkom från trycket
den 12 december 2007

background image

2

SFS 2007:1219

e) Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms

and Dual-Use Goods and Technologies (gruppen av länder för exportkon-
troll av konventionella vapen samt produkter och teknologier med dubbla
användningsområden),

2. medverka i arbetet på området för kontroll av krigsmateriel och pro-

dukter med dubbla användningsområden, särskilt inom de internationella or-
gan som anges i 1 a�e,

3. i egenskap av kontaktmyndighet samordna Sveriges praktiska kontroll-

arbete inom ramen för det europeiska samarbetet med försvarsmateriel,

4. ha ett informations- och erfarenhetsutbyte med motsvarande organ i

andra länder, bevaka andra länders avslag på licensansökningar, informera
Europeiska gemenskapernas kommission, Europeiska unionens råd och öv-
riga medlemsstater och de internationella organ som anges i 1 b�e om avslag
på svenska ansökningar om tillstånd, samt genomföra bilaterala konsultatio-
ner enligt Europeiska unionens uppförandekod för vapenexport,

5. uppfylla de åtaganden inom sitt verksamhetsområde som i övrigt följer

av Sveriges samarbete inom Europeiska unionen och följa de tillämpnings-
bestämmelser som överenskommits mellan Europeiska unionens medlems-
stater,

6. bidra med underlag och expertkunskap för det arbete på området för

exportkontroll av krigsmateriel och produkter med dubbla användningsom-
råden som regeringen bedriver,

7. informera allmänheten om sin verksamhet, exportkontroll av krigsma-

teriel och produkter med dubbla användningsområden, ekonomiska sanktio-
ner, konventionen om förbud mot utveckling, produktion, innehav och an-
vändning av kemiska vapen samt om deras förstöring, samt gällande regel-
verk,

8. upprätthålla en databas med information om exportkontroll särskilt i de

internationella organ som anges i 1 a�e, och

9. främja samarbete och informationsutbyte mellan berörda myndigheter i

Sverige.

5 § Inspektionen ska varje år före den 15 februari lämna regeringen dels en
redogörelse för den svenska exporten av krigsmateriel och andra strategiska
produkter under det föregående kalenderåret, dels en beskrivning av viktiga
tendenser inom svensk och internationell exportkontroll.

Inspektionen ska vidare årligen lämna underlag till Regeringskansliet för

rapportering till Förenta nationerna och till Organisationen för säkerhet och
samarbete i Europa om små och lätta vapen.

Inspektionens ledning

6 § Inspektionen leds av en myndighetschef.

Särskilda organ

Exportkontrollrådet

7 § Ett råd för samråd i exportkontrollfrågor (Exportkontrollrådet) är knu-
tet till inspektionen.

background image

3

SFS 2007:1219

Det består av generaldirektören och de andra ledamöter som regeringen

utser för en bestämd tid.

Generaldirektören är rådets ordförande.

8 § Generaldirektören ska hålla rådet informerat om inspektionens verk-
samhet på exportkontrollområdet.

9 § Generaldirektören ska samråda med rådet innan inspektionen lämnar
över ett ärende till regeringen för prövning enligt 1 a § lagen (1992:1300)
om krigsmateriel, 4 § lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med
dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd eller enligt de föreskrif-
ter som har meddelats med stöd av dessa paragrafer.

Generaldirektören bestämmer vilka andra ärenden som före avgörandet

ska läggas fram för rådet för samråd.

10 § Inspektionen ska inför varje sammanträde i god tid till rådet lämna
det skriftliga underlag som rådets ledamöter behöver för att ta ställning till
de frågor som behandlas.

11 § Rådets sakkunniga i utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska frågor
är den statssekreterare som svarar för exportkontrollfrågor, det utrikesråd i
Utrikesdepartementet som Regeringskansliet bestämmer och statssekretera-
ren i Försvarsdepartementet eller den som någon av dem sätter i sitt ställe.
Generaldirektören får kalla även andra sakkunniga och experter till samman-
träden för att lämna den information som behövs.

12 § Inspektionen ska tillsammans med rådets ledamöter verka för att upp-
rätthålla och utveckla ledamöternas kompetens på området för kontroll av
krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden.

Teknisk-vetenskapliga rådet

13 § Ett teknisk-vetenskapligt råd (Teknisk-vetenskapliga rådet) är knutet
till inspektionen för att lämna råd till inspektionen i frågor om klassifice-
ringen av produkter och i andra väsentliga teknisk-vetenskapliga ämnen. Rå-
det består av generaldirektören och de andra ledamöter som inspektionen ut-
ser. Generaldirektören leder rådets arbete.

Anställningar och uppdrag

14 § Generaldirektören är myndighetschef.

15 § I fråga om anställning vid inspektionen av en militär tjänsteman i
Försvarsmakten, tillämpas inte 6 § anställningsförordningen (1994:373).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(2005:1177) med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter ska
upphöra att gälla.

background image

4

SFS 2007:1219

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

På regeringens vägnar

EWA BJ�RLING

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)