SFS 2007:1220 Förordning med instruktion för Myndigheten för utländska investeringar i Sverige

071220.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Myndigheten för utländska
investeringar i Sverige;

utfärdad den 29 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Myndigheten för utländska investeringar i Sverige har till uppgift att
aktivt medverka till att utländska företag i olika former investerar eller sam-
verkar med svenska företag för att få till stånd investeringar i Sverige.

Investeringar får avse av nyetableringar, expansionsinvesteringar, samar-

betsavtal, förvärv och fusioner.

Investeringsfrämjandet ska bedrivas som en del av det samlade Sverige-

främjandet i nära samverkan, såväl i Sverige som i utlandet, med andra aktö-
rer med uppdrag att verka för en positiv och attraktiv bild av Sverige.

2 § Myndigheten ska

1. utforma en strategi för informations-, kontakt- och projektverksamhet

med avseende på länder, strategiska sektorer och företag,

2. bedriva en aktiv informationsverksamhet och sprida olika slag av infor-

mation som ger en övergripande bild av Sverige som investeringsland och
detaljerade beskrivningar av branscher och av relevanta ekonomiska och
etableringsmässiga förhållanden,

3. ge råd vid förfrågningar från företag, myndigheter, regionala och lokala

organ samt vid kompetensutveckling av personal som är verksam med in-
vesteringsfrämjande åtgärder i landet,

4. initiera, driva och följa upp projekt som framkommit dels i samarbete

med regionala aktörer, dels genom myndighetens egna och andra samarbets-
partners förslag,

5. i samarbete med de lokala och regionala aktörer, som varit inblandade i

en viss investering, genomföra en uppföljning av investeringen och dess ef-
fekter,

6. följa och förmedla kunskap om utvecklingen av utländska investeringar

i Sverige och om förhållanden som påverkar sådana investeringar och analy-
sera, identifiera och rapportera om etableringshinder i Sverige,

7. bedriva verksamhet på utlandsmarknaderna genom bl.a. egen represen-

tation på de viktigaste marknaderna,

SFS 2007:1220

Utkom från trycket
den 12 december 2007

background image

2

SFS 2007:1220

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

8. i sin verksamhet samverka � i Sverige och utomlands � med företag,

berörda statliga myndigheter samt regionala och lokala organ,

9. i nära samverkan med utrikesförvaltningen följa upp och rapportera ut-

fallet av sin långsiktiga strategi avseende geografiska marknader med intres-
sant potential för direktinvesteringar i Sverige,

10. bistå andra myndigheter inom ramen för strukturfondsprogrammen

med expertkompetens inom myndighetens ansvarsområde vid handlägg-
ningen av projektansökningar av strukturfondsmedel,

11. medverka till genomförande av den nationella strategin för regional

konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007�2013.

Myndighetens ledning

3 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

4 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynråd som består av högst tio le-
damöter.

Anställningar och uppdrag

5 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

6 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

7 § Myndigheten

ska

tillämpa

personalföreträdarförordningen

(1987:1101).

Undantag från myndighetsförordningen

8 §

Myndigheten ska inte tillämpa 29

§ myndighetsförordningen

(2007:515).

�verklagande

9 § Myndighetens beslut i ärenden som rör bidrag och andra finansiella in-
satser vid investeringsfrämjande aktiviteter får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1995:962) med instruktion för Myndigheten för utländska investeringar i
Sverige ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

EWA BJ�RLING

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)