SFS 2007:1221 Förordning med instruktion för Kommerskollegium

071221.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Kommerskollegium;

utfärdad den 29 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Kommerskollegium ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och han-
delspolitik. Verksamheten bedrivs inom ramen för Sveriges medlemskap i
Europeiska unionen (EU), särskilt deltagandet i den inre marknaden, tull-
unionen och den gemensamma handelspolitiken. Utgångspunkten är Sveri-
ges intresse av en effektiv inre marknad, ett öppet och starkt multilateralt
handelssystem och av fortsatta handelspolitiska liberaliseringar.

2 § Kollegiet får bedriva tjänsteexport inom ramen för de uppgifter som
anges i denna instruktion.

Utredningsverksamhet

3 § Kollegiet ska

1. genomföra utredningar och lämna yttranden och förslag i frågor som

rör

� EU, särskilt den inre marknaden, tullunionen och den gemensamma

handelspolitiken,

� Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES),
� Världshandelsorganisationen (WTO),
� Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD),
� FN:s ekonomiska kommission för Europa (ECE),
� FN:s organ för handel och utveckling (UNCTAD),
� andra internationella organisationer inom kollegiets verksamhetsom-

råde,

� handel och hållbar utveckling, inklusive frågor som rör utvecklings-

länder, miljö och klimat, mänskliga rättigheter och grundläggande arbets-
villkor,

� handelsförbindelser och ekonomiskt samarbete med andra länder, samt
2. följa och analysera Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster.

SFS 2007:1221

Utkom från trycket
den 12 december 2007

background image

2

SFS 2007:1221

Kontakt- och informationspunkt m.m.

4 § Kollegiet ska

1. vara samordningscentral för behandling av sådana frågor som uppstår i

samband med genomförandet av den inre marknaden och som har kommit in
från andra medlemsstater i EU eller från Europeiska gemenskapernas kom-
mission,

2. vara kontakt- och informationspunkt dit företag och enskilda kan vända

sig med problem på den inre marknaden,

3. vara kontaktpunkt för svenska myndigheters samarbete med myndighe-

ter inom EES och med Europeiska gemenskapernas kommission i frågor
utanför konsumentförhållanden som rör informationssamhällets tjänster en-
ligt lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhäl-
lets tjänster,

4. i enlighet med WTO:s avtal om tekniska handelshinder (TBT) och av-

tal om sanitära och fytosanitära frågor (SPS) samt Europaparlamentets och
Rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande
beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter
för informationssamhällets tjänster, ändrat genom Europaparlamentets och
rådets direktiv 98/48/EG, anmäla sådana regler som avses i förordningen
(1994:2029) om tekniska regler samt ta emot och bereda anmälningar och
andra meddelanden enligt nämnda avtal och direktiv,

5. fullgöra de uppgifter som kollegiet har enligt förordningen (1996:830)

om information om nationella åtgärder som avviker från principen om fri
rörlighet för varor inom Europeiska gemenskapen, och

6. vara kontaktpunkt för det administrativa samarbetet på inre marknads-

området.

Kollegiet ska samråda med Regeringskansliet vid behandlingen av sådana

ärenden som avses i 1 som har kommit in från Europeiska gemenskapernas
kommission.

5 § Kollegiet ska

1. vara kontaktpunkt dit företag och enskilda kan anmäla även andra han-

delshinder än handelshinder på den inre marknaden,

2. vara kontakt- och informationspunkt för WTO:s tjänstehandelsavtal

(GATS),

3. vara kontaktpunkt för handelsrelaterade immaterialrättsfrågor enligt

WTO:s immaterialrättsavtal (TRIPS),

4. vara kontaktpunkt för WTO:s avtal om kontroll före skeppning (PSI),
5. vara kontakt- och informationspunkt för WTO:s avtal om tekniska han-

delshinder (TBT),

6. vara kontakt- och informationspunkt för WTO:s avtal om sanitära och

fytosanitära frågor (SPS),

7. vara sådan behörig myndighet som avses i förordningen (1997:83) om

EG:s förordning om skydd mot extraterritoriell lagstiftning som antas av
tredje land, och

8. vara kontaktpunkt för exportörer i utvecklingsländer, främst i de fatti-

gare utvecklingsländerna, avseende handelsregler och deras tillämpning
(Open Trade Gate Sweden).

background image

3

SFS 2007:1221

�vriga frågor

6 § Kollegiet ska

1. i kontakt med Europeiska gemenskapernas kommission handlägga frå-

gor om import- och exportlicenser och reglering av utrikeshandeln m.m.
som följer av Sveriges deltagande i tullunionen, om inte andra myndigheter
har den uppgiften,

2. inom sitt verksamhetsområde informera främst myndigheter och nä-

ringsliv om EG:s och WTO:s regelverk samt om andra relevanta regelverk,

3. handlägga frågor om förenkling av handelsprocedurer och följa arbetet

på handelsprocedurområdet,

4. handlägga frågor om handelskamrar,
5. stå till tjänst med uppgifter som behöver lämnas till internationella or-

ganisationer på det ekonomiska området, om inte andra myndigheter har den
uppgiften,

6. bevaka att det internationella handelspolitiska regelverket efterlevs i

Sverige,

7. fullgöra de uppgifter som kollegiet har enligt förordningen (1999:762)

om informationsskyldighet vid hinder för den fria rörligheten för varor, och

8. vara behörig myndighet och fullgöra de uppgifter som ankommer på en

sådan enligt Rådets förordning (EG) nr 1236/2005 av den 27 juni 2005 om
handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan
grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

Vid Kommerskollegium ska finnas ett forum, benämnt SWEPRO, som

har till uppgift att sammanföra relevanta representanter för offentlig och pri-
vat sektor för diskussioner och informationsutbyte om arbetet på handels-
procedurområdet.

Ledning

7 § Kollegiet leds av en myndighetschef.

Anställningar och uppdrag

8 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

9 § Vid kollegiet ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

10 § Kollegiet ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Rätt att meddela föreskrifter

11 § Myndigheten får meddela föreskrifter i fråga om

� handelskammarförordningen (1990:733),
� förordningen (1994:2029) om tekniska regler, och
� förordningen (1997:969) om import- och exportreglering.

background image

4

SFS 2007:1221

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1998:279) med instruktion för Kommerskollegium ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

EWA BJ�RLING

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)