SFS 2007:1222 Förordning med instruktion för Nordiska Afrikainstitutet (NAI)

071222.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Nordiska Afrikainstitutet
(NAI);

utfärdad den 29 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Nordiska Afrikainstitutet (NAI) ansvarar för att inom Norden

1. främja och driva vetenskaplig forskning om Afrika,
2. främja samarbete och kontakter mellan nordiska och afrikanska fors-

kare,

3. utgöra ett dokumentationscentrum för forskning och studier om Afrika,

och

4. informera om Afrikaforskning och aktuella afrikanska förhållanden.

Ledning

2 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

Organisation

3 § Vid institutet finns ett program- och forskningsråd med två ledamöter
och en suppleant från vardera av de fem nordiska länderna. Ytterligare en le-
damot ska representera Uppsala Universitetsbibliotek.

4 § Program- och forskningsrådet ska

1. verka som insynsråd enligt 9 § myndighetsförordningen (2007:515)

och utöva insyn i och fungera som rådgivande organ för institutets verksam-
het,

2. ange inriktningen av institutets forskning, särskilt forskningsprogram-

men,

3. lämna förord vid anställning av forskare vid institutet varvid forsk-

ningsledaren, om möjligt, ska representera ett annat land än direktören, och

4. bereda andra viktiga frågor som hänskjuts till rådet av direktören.

Anställningar och uppdrag

5 § Institutets direktör är myndighetschef.

SFS 2007:1222

Utkom från trycket
den 12 december 2007

background image

2

SFS 2007:1222

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

6 § Ledamöterna och suppleanterna i program- och forskningsrådet utses
av regeringen för en bestämd tid efter anmälan från respektive nordiskt land.
Minst en av ledamöterna ska representera sitt lands forskningsmiljö. Pro-
gram- och forskningsrådet utser ordförande inom sig.

7 § När institutet informerar om lediga anställningar ska institutet göra
detta även i Danmark, Finland, Island och Norge.

Personalansvarsnämnd

8 § Vid institutet ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

9 § Institutet ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

�verklagande

10 § Institutets beslut i ärenden om fördelning av bidrag eller annat eko-
nomsikt stöd får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1995:1352) med instruktion för Nordiska Afrikainstitutet (NAI) ska upp-
höra att gälla.

På regeringens vägnar

GUNILLA CARLSSON

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)