SFS 2007:1223 Förordning med instruktion för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

071223.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Styrelsen för ackreditering och
teknisk kontroll;

utfärdad den 29 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ansvarar för teknisk
kontroll, samordning av marknadskontroll och frågor i övrigt om bedömning
av överensstämmelse samt för reglerad mätteknik och ädelmetallkontroll.

2 § Myndigheten ska särskilt svara för att

1. främja och utveckla öppna, kostnadseffektiva och behovsanpassade

ordningar för teknisk kontroll och bedömning av överensstämmelse i övrigt,

2. främja och utveckla ett nationellt system för ackreditering som möter

nationell och internationell acceptans,

3. anmäla och utöva tillsyn över organ som enligt lagen (1992:1119) om

teknisk kontroll ska anmälas för uppgifter i samband med bedömning av
överensstämmelse enligt bestämmelser som gäller inom Europeiska unio-
nen,

4. upprätthålla ett behovsanpassat regelverk för reglerad mätteknik,
5. utöva tillsyn över riksmätplatserna,
6. utöva en effektiv tillsyn och marknadskontroll inom det egna ansvars-

området,

7. tillsammans med andra myndigheter bidra till en effektiv och behovs-

anpassad marknadskontroll nationellt och inom den Europeiska unionen,

8. vara GLP-myndighet (Good Laboratory Practice) inom området ke-

miska produkter enligt förordningen (1991:93) om införande av OECD:s
principer om god laboratoriesed, och

9. bevaka och aktivt delta i internationellt samarbete inom sina ansvars-

områden.

3 § Myndigheten får bedriva tjänsteexport inom ramen för de uppgifter
som anges i denna instruktion.

SFS 2007:1223

Utkom från trycket
den 12 december 2007

background image

2

SFS 2007:1223

Samverkan

4 § Myndigheten ska vid fullgörandet av sina uppgifter ha ett nära sam-
arbete med berörda myndigheter och organ samt informera och lämna råd i
frågor inom sina ansvarsområden.

Ledning

5 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

6 § Vid myndigheten finns ett insynsråd som består av högst tio ledamöter.

Anställningar och uppdrag

7 § Generaldirektören är myndighetschef.

Särskilda organ

8 § Vid myndigheten finns ett marknadskontrollråd. Närmare bestämmel-
ser om rådet finns i förordningen (2005:893) om marknadskontroll av varor.

Personalansvarsnämnd

9 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

10 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Avgifter

11 § Myndigheten får ta ut avgifter enligt lagen (1992:1119) om teknisk
kontroll, förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon
och förordningen (1999:780) om handel med ädelmetallarbeten.

Rätt att meddela föreskrifter

12 § Myndigheten ska utöva tillsyn och får meddela föreskrifter enligt

– lagen (1992:1119) om teknisk kontroll,
– förordningen (2005:894) om teknisk kontroll,
– lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon,
– förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon,
– förordningen (2002:956) om frivillig miljöledning och miljörevision,
– yrkestrafikförordningen (1998:779),
– naturgasförordningen (2006:1043),
– förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av

överförd el,

– förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening,
– förordningen (1994:99) om vatten- och värmemätare.

background image

3

SFS 2007:1223

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1996:81) med instruktion för Styrelsen för ackreditering och teknisk kon-
troll ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

EWA BJÖRLING

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007