SFS 2007:1224 Förordning med instruktion för Svenska institutet

071224.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Svenska institutet;

utfärdad den 29 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Svenska institutet har till uppgift att sprida information och kunskap
om Sverige i utlandet samt främja utbytet med andra länder inom områdena
kultur, utbildning, forskning, demokrati och samhällsliv i övrigt. Genom sin
internationellt inriktade verksamhet ska Svenska institutet skapa intresse och
förtroende för Sverige och bidra till tillväxt, sysselsättning och kulturell ut-
veckling i Sverige.

2 § Svenska institutet ska bedriva sin verksamhet i nära samarbete med de
svenska utlandsmyndigheterna och främja samarbete med och medverkan av
personer, myndigheter, organisationer och företag i Sverige och utomlands.

3 § Bidrag och annat ekonomiskt stöd får, i mån av tillgång på medel, läm-
nas till enskilda och samarbetsparter inom Svenska institutets verksamhets-
områden.

Ledning

4 § Svenska institutet leds av en myndighetschef.

5 § Vid Svenska institutet ska det finnas ett insynsråd som består av högst
nio ledamöter.

Anställningar och uppdrag

6 § Generaldirektören är myndighetschef.

Organisation

7 § Till Svenska institutet hör det svenska kulturhuset i Paris (Centre Cul-
turel Suédois). Genom detta ska institutet sprida kunskap om svensk kultur
samt främja utbyte mellan Sverige och Frankrike inom institutets verksam-
hetsområde. Nationalmuseums med Prins Eugens Waldemarsudde ansvar
för de i kulturhuset befintliga Tessinsamlingarna ska beaktas.

SFS 2007:1224

Utkom från trycket
den 12 december 2007

background image

2

SFS 2007:1224

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Personalansvarsnämnd

8 § Vid Svenska institutet ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

9 § Svenska institutet ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

10 § Svenska institutet undantas från kravet enligt 9 § förordningen
(2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap att till Regeringskansliet,
med kopia till Krisberedskapmyndigheten, redovisa en värdering och analys
baserad på resultatet av arbetet med risk- och sårbarhetsanalys.

Avgifter

11 § Svenska institutet får inom sitt verksamhetsområde utföra uppdrag
samt tillhandahålla varor och tjänster. Institutet får ta ut avgifter för varor
och tjänster samt för uppdrag åt andra än regeringen. Institutet bestämmer
avgifternas storlek.

�verklagande

12 § Svenska institutets beslut i ärenden om fördelning av bidrag eller an-
nat ekonomiskt stöd får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1997:1226) med instruktion för Svenska institutet ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

EWA BJ�RLING

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)