SFS 2007:1225 Förordning om ändring i förordningen (1988:1093) med instruktion för handelssekreterare

071225.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1988:1093) med
instruktion för handelssekreterare;

utfärdad den 29 november 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1988:1093) med instruk-

tion för handelssekreterare

dels att 15 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 16 §, av följande ly-

delse.

15 §

1

Handelssekreterare ska inte tillämpa myndighetsförordningen

(2007:515).

16 §

Handelssekreterares beslut i andra frågor än anställningsärenden får

inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

EWA BJ�RLING

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

1 Senaste lydelse 2006:1423.

SFS 2007:1225

Utkom från trycket
den 12 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007