SFS 2007:1227 Förordning med instruktion för Harpsundsnämnden

071227.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Harpsundsnämnden;

utfärdad den 29 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Harpsundsnämnden har till uppgift att driva jordbruk och skogsbruk

och att sköta trädgård och park vid statens egendom Harpsund. Nämnden
svarar dock inte för underhåll av huvudbyggnaden och tillhörande flygel-
byggnader.

Harpsundsnämnden ska också vårda och förvalta statens egendom Yxta-

holm.

Ledning

2 §

Myndigheten leds av en nämnd. Denna ska bestå av lägst tre och högst

fem ledamöter.

Vice ordförande utses av regeringen.

Finansiering och ekonomiskt resultat

3 §

Kostnaderna i verksamheten ska täckas med verksamhetens intäkter.

Avgiftsförordningen (1992:191) ska inte tillämpas på Harpsundsnämnden.

Om verksamheten vid Harpsund resulterat i ett överskott, ska nämnden,

efter eventuell avsättning för investeringar, betala in överskottet till Statens
fastighetsverk senast sex månader efter räkenskapsårets utgång.

Om verksamheten vid Yxtaholm resulterat i ett överskott, ska nämnden,

efter eventuell avsättning för investeringar, betala in överskottet till Länssty-
relsen i Södermanlands län senast sex månader efter räkenskapsårets utgång.

Undantag från andra bestämmelser

4 §

Nämnden ska inte lämna resultatredovisning, delårsrapport eller bud-

getunderlag och inte heller upprätta finansieringsanalys enligt förordningen
(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. I årsredovisningen ska
nämnden lämna en redogörelse om sin verksamhet under det senaste kalen-
deråret.

SFS 2007:1227

Utkom från trycket
den 12 december 2007

background image

2

SFS 2007:1227

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

5 §

Kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) och förordningen

(2006:1097) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning
ska inte tillämpas på nämnden.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1999:241) med instruktion för Harpsundsnämnden ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

Christina Weihe
(Statsrådsberedningen)