SFS 2007:1228 Förordning med instruktion för Svenska institutet för europapolitiska studier

071228.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Svenska institutet för
europapolitiska studier;

utfärdad den 29 november 2007.

Regeringen förskriver följande.

Uppgifter

1 §

Svenska institutet för europapolitiska studier ska bedriva och främja

forskning, utvärdering, analys och studier i europapolitiska frågor. Verksam-
heten ska inriktas på att självständigt och objektivt fördjupa och bredda un-
derlaget för sådana ställningstaganden som har betydelse för utvecklingen
av Europeiska unionen (EU) och för Sveriges EU-politik, främst inom områ-
dena handel, statsvetenskap och juridik.

2 §

Institutet ska särskilt

1. initiera och behandla förslag till utvärderings- och forskningsprojekt,
2. göra eller låta göra utredningar och utvärderingar,
3. följa utvecklingen och hålla kontakt med forskare inom och utom lan-

det, och

4. publicera och sprida rapporter om verksamheten.

Ledning

3 §

Institutet leds av en nämnd. Denna ska bestå av högst 14 ledamöter.

Organisation

4 §

Institutet ska ha ett kansli.

5 §

Institutet får inrätta beredande och rådgivande organ.

�verklagande

6 §

Institutets beslut får överklagas bara när det är särskilt föreskrivet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(2006:948) med instruktion för Svenska institutet för europapolitiska studier
ska upphöra att gälla.

SFS 2007:1228

Utkom från trycket
den 12 december 2007

background image

2

SFS 2007:1228

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

På regeringens vägnar

CECILIA MALMSTR�M

Christina Weihe
(Statsrådsberedningen)