SFS 2007:1229 Förordning om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

071229.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i författningssamlingsförordningen
(1976:725);

utfärdad den 29 november 2007.

Regeringen föreskriver att bilaga 1 till författningssamlingsförordningen

(1976:725)

1 ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Roger Petersson
(Justitiedepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2006:66.

SFS 2007:1229

Utkom från trycket
den 12 december 2007

background image

2

SFS 2007:1229

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Bilaga 1

2

Författningssamlingar för centrala myndigheter

2 Senaste lydelse 2007:697.

Utgivande myndighet

Benämning

Förkortning

Särskild föreskrift

Affärsverket
svenska kraftnät

Svenska kraftnäts
författningssamling

SvKF

Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingens

författningssamling

AFFS

Arbetsgivarverket

Arbetsgivarverkets
författningssamling

AGVFS

Utnyttjas också av
Statens pensionsverk

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverkets
författningssamling

AFS

Banverket

Banverkets författ-
ningssamling

BV-FS

Elsäkerhetsverket

Elsäkerhetsverkets
författningssamling

ELS�K-FS

Energimarknads-
inspektionen

Energimarknads-
inspektionens
författningssamling

EIFS

Finansinspektionen

Finansinspektionens
författningssamling

FFFS