SFS 2007:1232 Förordning om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

071232.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:665) om
revisorer;

utfärdad den 29 november 2007.

Regeringen föreskriver att 5 och 6 §§ förordningen (1995:665) om reviso-

rer ska ha följande lydelse.

5 §

1 För att få avlägga revisorsexamen krävs att sökanden har

1.

avlagt kandidatexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen

(1993:100) med företagsekonomi som huvudområde för utbildningen eller
med godkänt resultat genomgått annan motsvarande utbildning, och

2. genomgått en praktisk utbildning under minst tre år, som särskilt om-

fattar revision av årsbokslut och koncernbokslut eller liknande redovisnings-
handlingar.

Den praktiska utbildningen ska under minst två år ha fullgjorts i en stat

inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under handledning av en
godkänd eller auktoriserad revisor eller av en fysisk person som får utföra
lagstadgad revision i en stat inom det området. Den resterande delen av den
praktiska utbildningen ska ha fullgjorts på samma sätt som har sagts nu eller
i en annan stat under handledning av en fysisk person som får utföra lagstad-
gad revision i den staten och som Revisorsnämnden bedömer som lämplig
att vara handledare.

Den som är godkänd revisor får avlägga revisorsexamen om han eller hon

har varit godkänd under sammanlagt minst sju år, även om kraven enligt för-
sta och andra styckena inte är uppfyllda.

6 § För att få avlägga högre revisorsexamen krävs att sökanden har

1.

avlagt kandidatexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen

(1993:100) som omfattar de ämnesområden som avses i 4 § och genomgått
ytterligare utbildning om minst 60 högskolepoäng, eller avlagt magisterexa-
men med ekonomisk inriktning eller genomgått annan motsvarande utbild-
ning, och

2. genomgått en praktisk utbildning under minst fem år, som
a) under minst tre år uppfyller de krav som anges i 5 § första stycket 2,

och

b) innefattar kvalificerad medverkan vid revision av företag som på grund

av sin storlek eller av annan anledning är svåra att revidera.

1 Senaste lydelse 2001:958.

SFS 2007:1232

Utkom från trycket
den 12 december 2007

background image

2

SFS 2007:1232

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Den praktiska utbildningen ska under tre och ett halvt år ha fullgjorts i en

stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under handledning av
en godkänd eller auktoriserad revisor eller av en fysisk person som får utföra
lagstadgad revision i en stat inom det området. Om den resterande delen av
den praktiska utbildningen har fullgjorts i en stat inom Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet, ska den ha skett under handledning av en auktori-
serad revisor eller en fysisk person som får utföra lagstadgad revision utan
behörighetsbegränsningar i en stat inom det området. Om den resterande de-
len av den praktiska utbildningen har fullgjorts i en stat utanför Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet, ska den ha skett under handledning av en fy-
sisk person som får utföra lagstadgad revision utan behörighetsbegräns-
ningar i den staten och som Revisorsnämnden bedömer som lämplig att vara
handledare.

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Jacob Aspegren
(Justitiedepartementet)