SFS 2007:1233 Förordning med instruktion för Statens beredning för medicinsk utvärdering

071233.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Statens beredning för
medicinsk utvärdering;

utfärdad den 29 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Statens beredning för medicinsk utvärdering har till uppgift att veten-

skapligt utvärdera tillämpade och nya medicinska metoder i hälso- och sjuk-
vården ur medicinskt, ekonomiskt, samhälleligt och etiskt perspektiv.

Myndigheten ska sammanställa utvärderingarna på ett enkelt och lättfatt-

ligt sätt och sprida dem så att vårdgivare och andra berörda kan tillägna sig
kunskapen. Beredningen ska utvärdera hur denna kunskap har använts och
vilka resultat som nåtts.

2 §

Myndigheten ska vara kontaktmyndighet i internationella frågor som

rör utvärdering av medicinska metoder och stödja såväl det europeiska sam-
arbetet som övrigt internationellt samarbete.

Ledning

3 §

Myndigheten leds av en myndighetschef.

Särskilda organ

4 §

Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som benämns Nämn-

den för medicinsk utvärdering.

Nämnden har till uppgift att fatta beslut om projekt, samt att fastställa

sammanfattningar och slutsatser i de utvärderingar som myndigheten ge-
nomför enligt 1 §.

Nämnden består av myndighetens chef och högst 11 ledamöter.

Anställningar och uppdrag

5 §

Direktören är myndighetschef.

6 §

Ordföranden och övriga ledamöter i Nämnden för medicinsk utvärde-

ring utses av regeringen.

SFS 2007:1233

Utkom från trycket
den 14 december 2007

background image

2

SFS 2007:1233

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Personalansvarsnämnd

7 §

Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av viss förordning

8 §

Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(2002:1085) med instruktion för Statens beredning för medicinsk utvärde-
ring ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)