SFS 2007:1234 Förordning om ändring i förordningen (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

071234.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1991:1278) om
kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och
sjukvård;

utfärdad den 6 december 2007.

Regeringen föreskriver att 3 och 4 §§ förordningen (1991:1278) om kom-

munernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård ska ha följande ly-
delse.

3 §

1 För somatisk långtidssjukvård som bedrivs av ett landsting ska ersätt-

ning lämnas för varje utnyttjad vårdplats under år 2008 med följande belopp.

Landsting

Kronor per påbörjat vårddygn

Stockholms läns landsting

2 554

Södermanlands läns landsting

1 913

�stergötlands läns landsting

1 714

Jönköpings läns landsting

2 166

Kalmar läns landsting

2 420

Skåne läns landsting

2 633

Hallands läns landsting

2 871

Värmlands läns landsting

1 916

�rebro läns landsting
� för vårdplats på Universitetssjukhuset �rebro

1 916

� för vårdplats på Karlskoga lasarett

2 136

� för vårdplats på Lindesbergs lasarett

1 927

Dalarnas läns landsting

2 113

Gävleborgs läns landsting

2 009

Västernorrlands läns landsting

2 120

Västerbottens läns landsting
� för vårdplats på Lycksele lasarett

2 302

Norrbottens läns landsting

2 232

För somatisk långtidssjukvård som bedrivs av en enskild vårdgivare på

uppdrag av ett landsting, ska ersättning lämnas med det belopp som motsva-
rar landstingets kostnader för vården.

Första och andra styckena gäller inte geriatrisk vård.

4 §

2

Kommunen ska lämna ersättning för patienter som inte längre behö-

ver den medicinska vård som ges vid den enhet inom landstingets hälso- och
sjukvård där de vårdas eller vid någon annan enhet inom landstingets hälso-
och sjukvård för vilken kommunen inte har betalningsansvar. Har inte annat

1 Senaste lydelse 2006:1406.

2 Senaste lydelse 2006:1406.

SFS 2007:1234

Utkom från trycket
den 14 december 2007

background image

2

SFS 2007:1234

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

överenskommits ska ersättningen, för varje vårddygn som påbörjas under år
2008, lämnas med

a) 3 662 kronor för patienter vid en enhet för somatisk akutsjukvård,
b) 2 642 kronor för patienter vid en enhet för geriatrisk vård, och
c) 3 106 kronor för patienter vid en enhet för psykiatrisk vård.
Har ett landsting och en kommun kommit överens om viss ersättning för

vård av utskrivningsklara patienter, ska ersättning lämnas med detta be-
lopp. I fall som avses i första stycket ska ersättning dock lämnas med lägst
2 642 kronor för varje vårddygn.

För psykiatrisk vård som bedrivs av en enskild vårdgivare på uppdrag av

ett landsting ska ersättning lämnas med det belopp som motsvarar landsting-
ets kostnader för vården.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008. �ldre föreskrifter gäl-

ler fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser tidigare år.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)