SFS 2007:1235 Förordning med instruktion för Försäkringskassan

071235.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Försäkringskassan;

utfärdad den 6 december 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Försäkringskassan är förvaltningsmyndighet för socialförsäkringen

samt för andra förmåner och ersättningar som enligt lag eller förordning ska
handläggas av Försäkringskassan.

2 §

Myndigheten ska

1. ansvara för och verka för lagenlighet och enhetlighet vid rättstillämp-

ningen inom verksamhetsområdet genom sådana allmänna råd som avses i
1 § författningssamlingsförordningen (1976:725) eller andra åtgärder,

2. ansvara för att en kvalificerad kunskapsuppbyggnad sker i fråga om de

verksamhetsområden som myndigheten har ansvar för, med utgångspunkt i
de mål och andra åligganden som gäller för myndigheten,

3. ha det övergripande ansvaret för att ge allmänheten information om det

allmänna ålderspensionssystemet,

4. stävja bidragsbrott och motverka felaktiga utbetalningar,
5. stödja forskning inom socialförsäkringsområdet,
6. utöva tillsyn över Skatteverkets verksamhet när det gäller beslut om

pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ål-
derspension,

7. delta i internationellt samarbete inom sitt verksamhetsområde,
8. ha ett samlat ansvar, sektorsansvar, för handikappfrågor med anknyt-

ning till sitt verksamhetsområde och inom ramen för detta ansvar vara sam-
lande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter,

9. ha ett samlat ansvar inom sitt verksamhetsområde för frågor som har

betydelse för nyanlända invandrares etablering i samhället, och

10. integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet.

3 §

Myndigheten får, inom ramen för full kostnadstäckning, bedriva sådan

tjänsteexport som är förenlig med myndighetens uppgifter och verksamhets-
område.

SFS 2007:1235

Utkom från trycket
den 14 december 2007

background image

2

SFS 2007:1235

Samverkan

4 §

Myndigheten ska samverka med Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöver-

ket och Socialstyrelsen i syfte att uppnå en effektiv användning av tillgäng-
liga resurser inom rehabiliteringsområdet och får i samma syfte träffa över-
enskommelse med kommun, landsting eller Arbetsförmedlingen.

5 §

Myndigheten ska samverka med Premiepensionsmyndigheten i frågor

om det allmänna pensionssystemet när det har betydelse för respektive myn-
dighets verksamhet.

Ledning

6 §

Myndigheten leds av en styrelse.

7 §

Styrelsen ska bestå av högst nio ledamöter.

8 §

Styrelsen utser vice ordförande.

Organisation

9 §

Myndigheten bestämmer själv sin organisation.

Anställningar

10 §

Generaldirektören är myndighetschef.

11 §

Vid myndigheten finns en överdirektör.

Delegering

12 §

Generaldirektören får besluta om mindre ändringar i arbetsordningen

och om föreskrifter som inte är av större betydelse. I övrigt får andra ären-
den än de som avses i 4 § myndighetsförordningen (2007:515) avgöras av
generaldirektören eller, om inte styrelsen bestämt något annat, av den som
generaldirektören bestämmer.

Personalansvarsnämnd

13 §

Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

14 §

Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen

(1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228).

Myndighetens rätt att företräda staten vid domstol

15 §

Inom sitt verksamhetsområde företräder myndigheten staten vid dom-

stol, om inte något annat är särskilt föreskrivet.

background image

3

SFS 2007:1235

Myndigheten får uppdra åt en annan myndighet eller åt ett ombud att föra

myndighetens talan.

Undantag från myndighetsförordningen

16 §

Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte

tillämpas på myndigheten:

5 § om delegering,
21 § 3�5 om myndighetens beslut, i fråga om beslut som fattas genom

automatiserad behandling, och

27 § första stycket om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(2004:1299) med instruktion för Försäkringskassan ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007