SFS 2007:1236 Förordning om ändring i förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket

071236.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:780) med
instruktion för Skatteverket;

utfärdad den 6 december 2007.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2007:780) med instruktion

för Skatteverket ska ha följande lydelse.

2 § Skatteverket har till uppgift att

1. meddela föreskrifter om verkställighet av lag eller annan föreskrift en-

ligt särskilda bemyndiganden, och

2. genom sådana allmänna råd som avses i 1 § författningssamlingsför-

ordningen (1976:725) och uttalanden verka för lagenligheten, följdriktighe-
ten och enhetligheten vid rättstillämpningen inom verksamhetsområdet.

När Skatteverket meddelar föreskrifter och andra beslut ska verket även i

övrigt följa riksdagens och regeringens riktlinjer för att uppnå samordning,
rationalisering och enhetlighet vid arbetet inom verket.

När sådana uppgifter som avses i första stycket rör pensionsgrundande in-

komst, sköts uppgifterna av Försäkringskassan enligt förordningen
(2007:1235) med instruktion för Försäkringskassan.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

SFS 2007:1236

Utkom från trycket
den 14 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007