SFS 2007:1237 Förordning om ändring i förordningen (2000:7) om statsbidrag till handikapporganisationer

071237.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:7) om statsbidrag
till handikapporganisationer;

utfärdad den 6 december 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:7) om statsbidrag

till handikapporganisationer

dels att 4, 5 och 13 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 5 a och 5 b §§,

samt närmast före 5 a § en ny rubrik av följande lydelse.

4 §

Statsbidrag får lämnas även till handikapporganisationer som inte upp-

fyller de villkor som anges i 3 § 4�6 om det finns synnerliga skäl.

5 §

Statsbidrag kan lämnas i form av grundbidrag, medlemsbidrag, fören-

ingsbidrag, merkostnadsbidrag och medel för samarbete.

Grundbidraget ska, om inte annat anges i 5 a eller 5 b §, vara ett fast be-

lopp som är lika för alla organisationer.

Reducerade bidrag

5 a §

Om en handikapporganisation året före det år bidragsansökan avser

inte fått bidrag enligt denna förordning, ska grundbidraget, medlemsbidra-
get, föreningsbidraget och merkostnadsbidraget reduceras under de två för-
sta åren som organisationen uppfyller förutsättningarna för bidrag enligt 3
eller 4 §.

Socialstyrelsen ska fastställa andelstal för beräkning av de reducerade bi-

dragens storlek. Det andelstal som fastställs för det första året ska vara lägre
än det som fastställs för det andra året.

5 b §

Om en handikapporganisation uppfyller de förutsättningar som

anges i 3 § 1�3 men inte 4 § är tillämplig, får bidrag ändå lämnas till organi-
sationen under högst två år om organisationen året före det år bidragsansö-
kan avser fick bidrag enligt denna förordning. Grundbidraget, medlems-
bidraget, föreningsbidraget och merkostnadsbidraget ska då reduceras.

Socialstyrelsen ska fastställa andelstal för beräkning av de reducerade bi-

dragens storlek. Det andelstal som fastställs för det första året ska vara högre
än det som fastställs för det andra året.

SFS 2007:1237

Utkom från trycket
den 14 december 2007

background image

2

SFS 2007:1237

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

13 §

Socialstyrelsen får meddela dels de närmare föreskrifter som behövs

för beräkningen av statsbidrag, dels de verkställighetsföreskrifter som be-
hövs för tillämpningen av denna förordning.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas första

gången i fråga om statsbidrag för bidragsåret 2009.

2. För en handikapporganisation som för bidragsåret 2008 beviljats eta-

bleringsbidrag för första eller andra året i en etableringsperiod, ska den äldre
lydelsen av 4 och 5 §§ tillämpas under de år som återstår av etableringspe-
rioden. En handikapporganisation som får etableringsbidrag kan inte samti-
digt få medel för samarbete.

3. Föreskrifterna i 5 a § ska under bidragsåren 2009 och 2010 inte tilläm-

pas för de handikapporganisationer som får bidrag under bidragsåret 2008.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)