SFS 2007:1238 Förordning om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)

071238.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937);

utfärdad den 6 december 2007.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 1 § socialtjänstförordningen (2001:937)

ska ha följande lydelse.

2 kap.

1 §

1

Riksnormen för beräkning av skäliga kostnader enligt 4 kap. 3 § första

stycket 1 socialtjänstlagen (2001:453) grundar sig på Konsumentverkets se-
naste pris- och konsumtionsundersökningar och delas upp på olika hushålls-
typer och åldersintervaller.

Riksnormen för ett hushåll under 2008 utgör summan av de personliga

kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma hus-
hållskostnaderna beräknade enligt följande tabeller.

Personliga kostnader i kronor per barn och ungdom

Personliga kostnader i kronor � vuxna

1 Senaste lydelse 2006:1195.

ej lunch 5 dagar/vecka

under 1 år

1�2 år

3 år

4�6 år

1 460

1 650

1 320

1 580

med lunch

under 1 år

1�2 år

3 år

4�6 år

7�10 år

11�14 år 15�18 år

1 590

1 810

1 480

1 810

2 020

2 320

2 610

Ensamstående

Sambor

2 700

4 870

SFS 2007:1238

Utkom från trycket
den 14 december 2007

background image

2

SFS 2007:1238

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Gemensamma hushållskostnader i kronor � medlemmar i hushållet

För hushåll med fler än 7 personer beräknas kostnaden för varje tillkom-

mande hushållsmedlem som skillnaden mellan hushåll med 6 respektive 7
personer.

För en vuxen person som inte är att anse som sambo, men som ingår i hus-

hållsgemenskap med flera personer, beräknas normen såsom personliga
kostnader för ensamstående plus kvoten av de gemensamma kostnaderna för
hushållet och antalet medlemmar i hushållet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

1 pers.

2 pers.

3 pers.

4 pers.

5 pers.

6 pers.

7 pers.

850

950

1 190

1 370

1 560

1 780

1 950