SFS 2007:1239 Förordning med instruktion för Sametinget

071239.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Sametinget;

utfärdad den 6 december 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Sametinget är förvaltningsmyndighet inom rennäringens område.

2 § Sametinget har de uppgifter som framgår av 2 kap. 1, 1 a och 5 §§
sametingslagen (1992:1433). Sametinget ska även

1. följa, utvärdera och hålla regeringen informerad om utvecklingen inom

rennäringen, samt

2. bistå regeringen och medverka i det internationella arbetet med ren-

näringsfrågor.

Sametinget får meddela föreskrifter om omfattningen av partistöd och for-

merna för stödet.

3 § Sametinget ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet
genom att i beslut som rör individen utgå från kvinnors respektive mäns vill-
kor och behov samt aktivt analysera konsekvenserna för kvinnor respektive
män av de beslut som fattas.

Organisation

4 § I sametingslagen (1992:1433) finns bestämmelser om Sametingets
sammansättning och uppgifter, förordnande av ordförande och vice ordfö-
rande, Sametingets styrelse och dess sammansättning och uppgifter, nämn-
der, beslutförhet samt om val till Sametinget.

5 § Sametinget ska ha ett kansli som leds av en chef.

Styrelsens ansvar och uppgifter

6 § Sametingets styrelse har de uppgifter som framgår av 2 kap. 4 §
sametingslagen (1992:1433).

Sametingets styrelse ska pröva om myndighetens verksamhet bedrivs ef-

fektivt och i överensstämmelse med syftet med verksamheten. Styrelsen be-
slutar om

SFS 2007:1239

Utkom från trycket
den 14 december 2007

background image

2

SFS 2007:1239

1. myndighetens årsredovisning, delårsrapport och budgetunderlag samt

säkerställer att det vid myndigheten finns en intern styrning och kontroll
som fungerar på ett betryggande sätt,

2. riktlinjer och revisionsplan för internrevisionen samt åtgärder med an-

ledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer enligt 10 §
internrevisionsförordningen (2006:1228), samt

3. sådana föreskrifter som riktar sig till enskilda, kommuner eller lands-

ting.

7 § Sametingets styrelse beslutar om åtgärder med anledning av Riksrevi-
sionens revisionsrapporter. Om Riksrevisionens revisionsberättelse över
myndighetens årsredovisning innehåller någon invändning, ska Sametingets
styrelse redovisa för regeringen vilka åtgärder myndigheten har vidtagit eller
avser att vidta med anledning av invändningen.

Redovisningen ska lämnas inom en månad efter det att revisionsberättel-

sen överlämnats.

8 § Sametingets styrelse ska senast den 1 mars varje år till Justitiekanslern
lämna en förteckning över de ärenden som hade kommit in före den 1 juli
föregående år men som inte hade avgjorts vid årets utgång.

Justitiekanslern får i det enskilda fallet besluta om undantag från första

stycket.

Kanslichefens ansvar och uppgifter

9 § Kanslichefen ansvarar för verksamheten och ska se till att den bedrivs
effektivt och enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges
medlemskap i Europeiska unionen, att den redovisas på ett tillförlitligt och
rättvisande sätt samt att myndigheten hushållar väl med statens medel.

Kanslichefen ska dessutom se till att regeringen får det underlag som den

behöver för att ta ställning till omfattningen och inriktningen av verksam-
heten.

10 § Kanslichefen ska hålla Sametingets styrelse informerad om verksam-
heten, förse styrelsen med underlag för beslut och verkställa styrelsens be-
slut.

11 § Kanslichefen har det ansvar och de uppgifter som följer av 6, 7, 8 och
19 §§ myndighetsförordningen (2007:515).

Arbetsordning

12 § Sametinget ska i en arbetsordning meddela de bestämmelser som be-
hövs om Sametingets organisation och formerna för verksamheten.

Delegering

13 § Sametinget får i sin arbetsordning meddela föreskrifter eller i ett en-
skilt fall besluta att lämna över till ordföranden, ordföranden i styrelsen eller

background image

3

SFS 2007:1239

till någon som tjänstgör hos Sametinget att avgöra ärenden som är av det sla-
get att de inte behöver prövas av Sametinget eller styrelsen.

�rendenas handläggning

14 § När ärenden av större vikt handläggs i Sametinget eller styrelsen ska
om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

15 § �rendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i sär-
skilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 13 § inte be-
höver föredras.

Undantag från myndighetsförordningen

16 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte
tillämpas på Sametinget:

2�4 §§ om myndighetens ledning,
5 § om delegering,
9�18 §§ om enrådighetsmyndigheter, styrelsemyndigheter och nämnd-

myndigheter,

20 § om föredragning,
22�24 §§ om anställningar och uppdrag,
25�26 §§ om personalansvarsnämnd.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1993:327) med instruktion för Sametinget ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007