SFS 2007:1240 Förordning om tillsyn över hundar

071240.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om tillsyn över hundar;

utfärdad den 6 december 2007.

Regeringen föreskriver

1 följande.

Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser i anslutning till lagen
(2007:1150) om tillsyn över hundar och katter.

Märkning och registrering

2 § En hundägare ska låta märka och registrera sin hund

1. innan hunden uppnått en ålder av fyra månader,
2. inom fyra veckor efter förvärvet, om hunden förvärvas efter tre måna-

ders ålder och föregående ägare inte har låtit märka och registrera den, eller

3. inom fyra veckor från införseln, om hunden förs in i landet efter tre må-

naders ålder och inte är märkt och registrerad.

3 § Märkning ska ske med mikrochips eller tatuering.

4 § En anmälan om registrering ska innehålla uppgifter om

1. hundägarens namn, person-, samordnings- eller organisationsnummer

och kontaktuppgifter,

2. hundens identitet och märkning, och
3. namn och kontaktuppgifter på den som utfört märkningen.

5 § Vid ägarbyte ska anmälan ske till registret inom fyra veckor från för-
värvet. Anmälan ska innehålla de uppgifter som avses i 4 § 1 och 2.

När hunden har dött ska hundägaren snarast anmäla detta till registret.

�verlåtelse av driften av hundregistret

6 § Statens jordbruksverk får överlåta driften av hundregistret till en annan
myndighet eller en organisation.

1 Se Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett in-
formationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande
föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex
31998L0034), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG (EGT
L 217, 5.8.1998, s. 18, Celex 31998L0048).

SFS 2007:1240

Utkom från trycket
den 14 december 2007

background image

2

SFS 2007:1240

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Registerinnehåll

7 § Registret får innehålla de uppgifter som anges i 4 § 1 och 2 samt övriga
uppgifter som har omedelbar betydelse för handläggningen av registrerings-
ärendet.

Avgifter

8 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om

1. skyldighet för hundägaren att betala avgift för registreringen och för ut-

rustning för att läsa av märkningen, och

2. beräkningen av avgiften.

Informationsplikt

9 § Polismyndigheten ska, om det är motiverat av djurskyddsskäl, under-
rätta kommunen om beslut enligt 8, 9 och 11�15 §§ lagen (2007:1150) om
tillsyn över hundar och katter.

Tillsyn över hundar vid jakt

10 § I 16, 17 och 19 §§ jaktförordningen (1987:905) finns föreskrifter om
tillsyn över hundar vid jakt och jaktträning som avviker från 16 § lagen
(2007:1150) om tillsyn över hundar och katter.

Verkställighetsföreskrifter

11 § Rikspolisstyrelsen får meddela föreskrifter om utredning enligt 12
och 18 §§ lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter.

12 § Jordbruksverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkstäl-
ligheten av denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(2002:7) om märkning och registrering av hundar ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)