SFS 2007:1241 Lag om ändring i jaktlagen (1987:259)

071241.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i jaktlagen (1987:259);

utfärdad den 6 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om jaktlagen (1987:259)

dels att 6 § skall upphöra att gälla,
dels att 45 och 52 §§ skall ha följande lydelse.

45 §

2 Till böter döms den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet

1. bryter mot 5 § andra stycket eller 13 §,
2. underlåter att fullgöra anmälningsskyldighet som har föreskrivits med

stöd av 26 §, om ansvar för gärningen inte kan ådömas enligt lagen
(1951:649) om straff för vissa trafikbrott,

3. bryter mot 27 §, om ansvar för gärningen inte kan ådömas enligt brotts-

balken,

4. underlåter att fullgöra skyldighet enligt 28 §,
5. bryter mot en föreskrift som har meddelats med stöd av 29 § 4, 30 §

tredje stycket eller 31 § tredje stycket eller

6. bryter mot 35 § eller mot en föreskrift som har meddelats med stöd av

36 §, 40 § första stycket eller 41 § första stycket.

Den som med uppsåt bryter mot 34 § döms till böter.
I ringa fall skall inte dömas till ansvar enligt denna paragraf.

52 §

3 Regeringen får överlåta åt en förvaltningsmyndighet att meddela

sådana föreskrifter eller beslut som avses i 23�26, 29, 29 a och 30 §§, 31 §
andra och tredje styckena, 36 §, 40 § första och andra styckena, 41 § första
stycket 2, 48 § andra stycket och 50 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

1 Prop. 2006/07:126, bet. 2007/08:MJU5, rskr. 2007/08:36.

2 Senaste lydelse 1994:1819.

3 Senaste lydelse 1994:1820.

SFS 2007:1241

Utkom från trycket
den 14 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007