SFS 2007:1242 Förordning om ändring i jaktförordningen (1987:905)

071242.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i jaktförordningen (1987:905);

utfärdad den 6 december 2007.

Regeringen föreskriver att 16�19 §§ jaktförordningen (1987:905)

1 och bi-

laga 2 till förordningen ska ha följande lydelse.

16 § Trots det som föreskrivs i 16 § andra stycket lagen (2007:1150) om
tillsyn över hundar och katter får jakthundar som är lämpade för respektive
jaktändamål användas av jakträttshavaren eller av annan person med jakt-
rättshavarens medgivande vid tillåten jakt och vid jaktträning enligt
följande:

1 Förordningen omtryckt 2000:1216.

Hund som förföljer vilt

efter

älg

den 21 aug.�den 31 dec. eller
den senare tidpunkt då jakten
ska vara avslutad

björn

den 21 aug.�den tidpunkt
Naturvårdsverket särskilt be-
slutar

hjort och
rådjur

den 1 okt.�den 31 jan. eller den
tidigare tidpunkt då jakten ska
vara avslutad

vildsvin

den 1 aug.�den 31 jan.

rödräv

den 21 aug.�den 15 mars

lodjur

den 1 feb.�den 31 mars

grävling
mårdhund
tvättbjörn

den 1 aug.�den 31 jan.

annat vilt den 21 aug.�den 28 (29) feb.

eller den tidigare tidpunkt då
jakten ska vara avslutad

SFS 2007:1242

Utkom från trycket
den 14 december 2007

background image

2

SFS 2007:1242

16 a §

2

Trots det som föreskrivs i 16 § andra stycket lagen (2007:1150) om

tillsyn över hundar ock katter får hundar som är lämpade för ändamålet an-
vändas för jaktträning och prov under hela året i för ändamålet särskilt iord-
ningställda gryt.

Jordbruksverket får i samråd med Naturvårdsverket meddela föreskrifter

om hur sådana gryt ska vara utformade.

17 §

Vid all jakt får hund användas för spårning eller apportering av skadat

eller fällt vilt, om hunden står under förarens kontroll. Trots det som
föreskrivs i 16 § andra stycket lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och
katter, får en hund som står under sådan kontroll också användas för att söka
efter vilt för att hindra att viltet kommer till skada, exempelvis vid slåtter,
eller för annat viltvårdsändamål.

Vid jakt efter björn, lo, älg, hjort, rådjur, mufflonfår eller vildsvin ska en

hund som är särskilt tränad i att spåra upp skadat vilt kunna finnas på skott-
platsen inom högst två timmar från påskjutningen.

Vid jakt efter ringduva, gäss eller änder ska en hund som kan apportera el-

ler markera nedskjuten fågel medföras. Vid jakt efter övrig fågel ska en
hund som kan apportera eller markera nedskjuten fågel medföras under tiden
mellan solens nedgång och en timme före solens uppgång. Skyldigheten att
medföra hund gäller inte om jakten sker på snötäckt mark eller från båt i
öppet vatten eller vid havskust med hjälp av vettar.

18 §

Hund som vid jakt eller jaktträning under tiden den 21 augusti�

30 september driver eller förföljer hjort eller rådjur eller annars jagar på ett
olämpligt sätt ska snarast kopplas.

Jakt eller jaktträning med hund ska bedrivas på ett sådant sätt att viltet

med hänsyn till hundens egenskaper eller snö-, is- och temperaturförhållan-
dena inte utsätts för onödiga påfrestningar.

Hund som inte förföljer
vilt

efter fågel

den 16 aug.�den 15 apr., i
Värmlands, Dalarnas, Gävle-
borgs, Västernorrlands, Jämt-
lands, Västerbottens och Norr-
bottens län, dock t.o.m. den 30
apr.

annat vilt den 21 aug.�den 28 (29) feb.

eller den senare tidpunkt då jak-
ten ska vara avslutad

Hund som används vid
jakt under jord

efter vildkanin

mårdhund

den 1 juli�den 30 juni

rödräv
mink
mård
grävling

allmän jakttid samt jakt enligt
bil. 4 till denna förordning

2 Senaste lydelse 2007:486.

background image

3

SFS 2007:1242

Naturvårdsverket får i det enskilda fallet eller genom föreskrifter medge

ytterligare undantag från bestämmelserna i 16 § andra stycket lagen
(2007:1150) om tillsyn över hundar och katter.

19 §

Om det behövs till skydd för viltet eller av annat särskilt skäl, får läns-

styrelsen trots bestämmelserna i 16 § andra stycket lagen (2007:1150) om till-
syn över hundar och katter och 16 § denna förordning meddela föreskrifter om

1. att hundar som förföljer vilt inte får användas vid jakt efter älg, hjort, rå-

djur, mufflonfår eller vildsvin,

2. att hundar, i marker där det finns vilt, ska hållas under sådan tillsyn att de

hindras från att löpa lösa också under annan tid än den 1 mars�den 20 augusti,

3. att hundar ska hållas kopplade.
Har länsstyrelsen meddelat föreskrifter som avses i första stycket 2 till

skydd för visst vilt, får dock hundar som inte driver eller förföljer sådant vilt
användas för jakt enligt föreskrifter som meddelas av länsstyrelsen.

background image

4

SFS 2007:1242

Bilaga 2

3

Tider för jakt efter älg

Licensjakt efter älg och jakt efter älg inom älgskötselområde: Den sär-
skilda jakttiden ska, i fråga om licensområden som avses i 33 § andra stycket
och tredje stycket 2 jaktlagen (1987:259) och älgskötselområden, av länssty-
relsen bestämmas till en eller flera perioder som tillsammans omfattar minst
70 dagar. Om det finns särskilda skäl får länsstyrelsen inom licensområden
som avses i 33 § andra stycket jaktlagen besluta att under viss del av jaktti-
den jakt endast får bedrivas efter vuxen älg av visst kön eller efter kalv.

För områden som är belägna i Jämtlands län på renbetesfjällen, i Väster-

bottens län ovanför odlingsgränsen och i Malå sameby samt i Norrbottens
län ovanför lappmarksgränsen får länsstyrelsen i respektive län besluta om
en jakttid som understiger 70 dagar om det behövs med hänsyn till rensköt-
seln eller snöförhållandena. För licensområden som avses i 33 § tredje
stycket 1 jaktlagen ska jakttiden vara 5 dagar eller den kortare tid som läns-
styrelsen bestämmer. Områden som allmänheten brukar använda för frilufts-
ändamål kan undantas från jakt under sön- och helgdag samt dag före sön-
och helgdag.

Beslut om den särskilda jakttiden ska fattas efter hörande av viltvårds-

nämnden. Jakttiden ska ta sin början i:

Jakten efter älg får inte pågå efter den 28 (29) februari.

3 Senaste lydelse 2002:551.

Värmlands län:

första måndagen i september

Torsby kommun

Dalarnas län:

Malung-Sälens kommun, Orsa kommun,
Rättviks kommun, �lvdalens kommun och
de delar av Mora kommun som ligger norr
om sjön Siljan och de delar av kommunen
som ligger norr om väg 45 väster om tät-
orten Mora

Gävleborgs län:

Ljusdals kommun, Ovanåkers kommun,
Hudiksvalls kommun och Nordanstigs
kommun

Västernorrlands län

Jämtlands län

Västerbottens län

Norrbottens län

�vriga delar av landet

andra måndagen i oktober

background image

5

SFS 2007:1242

Jakten efter älgkalv: För jakt som sker utan licens och som endast avser
älgkalv ska jakttiden vara 5 dagar eller den kortare tid som länsstyrelsen be-
stämmer. Jakttidens början ska vara densamma som för licensjakten.

Skyddsjakt se bilaga 4 punkt 11.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007