SFS 2007:1243 Lag om ändring i lagen (1938:121) om hittegods

071243.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1938:121) om hittegods;

utfärdad den 6 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (1938:121) om hitte-

gods skall införas en ny paragraf, 4 a §, av följande lydelse.

4 a § I stället för vad som sägs i 4 § gäller i fråga om en hund att hunden
tillfaller staten, om ägaren inte återtar hunden inom fem dagar från det att
han eller hon underrättades om fyndet eller, om ägaren inte är känd, inom tio
dagar från det att fyndet anmäldes till polismyndigheten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
2. �ldre bestämmelser gäller för hundar som anmälts som upphittade hos

polismyndigheten före den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2006/07:126, bet. 2007/08:MJU5, rskr. 2007/08:36.

SFS 2007:1243

Utkom från trycket
den 14 december 2007

2 SFS 2007:1233�1293

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007