SFS 2007:1244 Förordning om konsekvensutredning vid regelgivning

071244.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om konsekvensutredning vid regelgivning;

utfärdad den 6 december 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under rege-
ringen.

2 § Förordningen ska inte tillämpas på

1. föreskrifter som uteslutande rör verksamheten inom myndigheten,
2. föreskrifter om sådana avgifter som omfattas av samrådsskyldigheten

enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191),

3. föreskrifter för utrikesförvaltningen, och
4. föreskrifter som meddelas med stöd av säkerhetsskyddsförordningen

(1996:633) eller på allmänna råd till den förordningen.

3 § Med allmänna råd avses i denna förordning detsamma som i 1 § för-
fattningssamlingsförordningen (1976:725).

Allmänt om konsekvensutredningar

4 § Innan en myndighet beslutar föreskrifter eller allmänna råd, ska myn-
digheten så tidigt som möjligt

1. utreda föreskrifternas eller de allmänna rådens kostnadsmässiga och

andra konsekvenser i den omfattning som behövs i det enskilda fallet och
dokumentera utredningen i en konsekvensutredning, och

2. ge statliga myndigheter, kommuner, landsting, organisationer, närings-

livet och andra som kostnadsmässigt eller på något annat betydande sätt be-
rörs tillfälle att yttra sig i frågan och om konsekvensutredningen.

Innebär det fara för miljön, liv, personlig säkerhet eller hälsa eller risk för

betydande ekonomisk skada om en föreskrift inte beslutas, får det som sägs i
första stycket vidtas efter beslutet.

5 § Om en myndighet bedömer att det saknas skäl att genomföra en konse-
kvensutredning, får myndigheten besluta föreskrifter eller allmänna råd utan
att vidta de åtgärder som sägs i 4 §. En sådan bedömning ska dokumenteras.

SFS 2007:1244

Utkom från trycket
den 14 december 2007

background image

2

SFS 2007:1244

En konsekvensutrednings innehåll

6 § En konsekvensutredning ska innehålla följande:

1. en beskrivning av problemet och vad man vill uppnå,
2. en beskrivning av vilka alternativa lösningar som finns för det man vill

uppnå och vilka effekterna blir om någon reglering inte kommer till stånd,

3. uppgifter om vilka som berörs av regleringen,
4. uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser regle-

ringen medför och en jämförelse av konsekvenserna för de övervägda regle-
ringsalternativen,

5. en bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver

de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen,
och

6. en bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tid-

punkten för ikraftträdande och om det finns behov av speciella informations-
insatser.

7 § Kan regleringen få effekter av betydelse för företags arbetsförutsätt-
ningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt ska konsekvensutredningen,
utöver vad som följer av 6 § och i den omfattning som är möjlig, innehålla
en beskrivning av följande:

1. antalet företag som berörs, vilka branscher företagen är verksamma i

samt storleken på företagen,

2. vilken tidsåtgång regleringen kan föra med sig för företagen och vad

regleringen innebär för företagens administrativa kostnader,

3. vilka andra kostnader den föreslagna regleringen medför för företagen

och vilka förändringar i verksamheten som företagen kan behöva vidta till
följd av den föreslagna regleringen,

4. i vilken utsträckning regleringen kan komma att påverka konkurrens-

förhållandena för företagen,

5. hur regleringen i andra avseenden kan komma att påverka företagen,

och

6. om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid reglernas utform-

ning.

Uppföljning och metodutveckling

8 § En myndighet ska följa upp konsekvenser av sina föreskrifter och all-
männa råd. Har de grundläggande förutsättningarna för regleringen ändrats
ska den omprövas och en ny konsekvensutredning genomföras.

9 § Verket för näringslivsutveckling och Ekonomistyrningsverket ska
svara för metodutveckling, rådgivning och utbildning med anledning av
denna förordning. Verket för näringslivsutveckling ska ha ett samordnande
ansvar.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1998:1820) om särskild konsekvensanalys av reglers effekter för små före-
tags villkor ska upphöra att gälla.

background image

3

SFS 2007:1244

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007