SFS 2007:1246 Förordning om ändring i förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande

071246.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:1357) om statlig
ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande;

utfärdad den 29 november 2007.

Regeringen föreskriver att 6 och 6 a §§ förordningen (1996:1357) om stat-

lig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande ska ha följande ly-
delse.

6 §

1 Hälso- och sjukvård enligt 2 och 4 §§ ersätts i form av en schabloner-

sättning som lämnas med ett visst belopp per kvartal och person för utlän-
ningar som bor inom landstinget eller kommunen och som är registrerade
hos Migrationsverket den sista dagen i kvartalet. Ersättningen betalas ut i
den månad som följer varje kvartalsskifte.

Schablonersättningen som ges för barn är 3 375 kronor för barn till och

med arton år. För vuxna ges schablonersättning med 4 000 kronor för perso-
ner från och med nitton år till och med sextio år och med 5 090 kronor för
personer som är sextioett år eller äldre.

Kostnader för tolk, hjälpmedel och transport eller sjukresa i samband med

vård som ger rätt till ersättning inkluderas i schablonersättningen.

6 a §

2 En hälsoundersökning enligt 3 och 4 §§ ersätts i form av en schablo-

nersättning om 1 915 kronor. I ersättningen inkluderas kostnader för tolk i
samband med hälsoundersökningen.

Ersättningen betalas ut kvartalsvis i efterskott efter ansökan.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008. �ldre föreskrifter gäl-

ler fortfarande för kostnader för hälsoundersökning som uppkommit före
ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Ingela Fridström
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2006:1295.

2 Senaste lydelse 2006:1295.

SFS 2007:1246

Utkom från trycket
den 14 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007