SFS 2007:1248 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

071248.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 6 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 65 kap. 9 a�9 c §§ inkomstskatte-

lagen (1999:1229) ska ha följande lydelse.

65 kap.

9 a §

2 Fysiska personer som varit obegränsat skattskyldiga under hela be-

skattningsåret, har rätt till skattereduktion enligt 9 b eller 9 c § för arbets-
inkomster. Sådan rätt har också de som är begränsat skattskyldiga enligt
3 kap. 18 § första stycket 1 eller 2, om deras överskott av förvärvsinkomster
i Sverige och i andra länder, uteslutande eller så gott som uteslutande, utgörs
av överskott av förvärvsinkomster i Sverige.

Med arbetsinkomster avses i detta kapitel sådana inkomster som anges i

2 kap. 3 och 4 §§, 5 § 11, 15 och 16, 6 § första stycket 1, 2, 3 och 5 samt 7, 8
och 10 §§ lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension med undan-
tag för sådana inkomster som avses i 2 kap. 14�16 §§ samma lag. Som ar-
betsinkomst avses även inkomst från självständig näringsverksamhet som
bedrivs utomlands, om den skattskyldige i inte oväsentlig omfattning har ar-
betat i verksamheten.

Vid beräkningen av skattereduktionen ska arbetsinkomsterna utgöras av
� överskott i inkomstslaget tjänst, och
� överskott i inkomstslaget näringsverksamhet minskat med sjukpenning

eller annan ersättning som anges i 15 kap. 8 §.

Arbetsinkomsterna ska minskas med allmänna avdrag enligt 62 kap. och

sjöinkomstavdrag enligt 64 kap. samt avrundas nedåt till helt hundratal kro-
nor.

9 b §

3 För dem som vid beskattningsårets ingång inte fyllt 65 år uppgår

skattereduktionen för summan av arbetsinkomster beräknade enligt 9 a § till
följande belopp.

1 Prop. 2007/08:22, bet. 2007/08:SkU11, rskr. 2007/08:61.

2 Senaste lydelse 2006:1344.

3 Senaste lydelse 2006:1344.

SFS 2007:1248

Utkom från trycket
den 14 december 2007

background image

2

SFS 2007:1248

9 c §

4 För dem som vid beskattningsårets ingång fyllt 65 år uppgår skatte-

reduktionen för summan av arbetsinkomster beräknade enligt 9 a § till föl-
jande belopp.

Arbetsinkomst som beskattas i
Sverige

Skattereduktion

överstiger inte 0,91 prisbasbelopp

skillnaden mellan arbetsinkomsterna
och grundavdraget, multiplicerad med
skattesatsen för kommunal inkomst-
skatt

överstiger 0,91 men inte 2,72 pris-
basbelopp

skillnaden mellan å ena sidan sum-
man av 0,91 prisbasbelopp och 20
procent av arbetsinkomsterna mellan
0,91 och 2,72 prisbasbelopp och å
andra sidan grundavdraget, multipli-
cerad med skattesatsen för kommunal
inkomstskatt

överstiger 2,72 men inte 7,00 pris-
basbelopp

skillnaden mellan å ena sidan sum-
man av 1,272 prisbasbelopp och 3,30
procent av arbetsinkomsterna mellan
2,72 och 7,00 prisbasbelopp och å
andra sidan grundavdraget, multipli-
cerad med skattesatsen för kommunal
inkomstskatt

överstiger 7,00 prisbasbelopp

skillnaden mellan 1,413 prisbasbe-
lopp och grundavdraget, multiplicerad
med skattesatsen för kommunal in-
komstskatt

4 Senaste lydelse 2006:1344.

Arbetsinkomst som beskattas i
Sverige

Skattereduktion

överstiger inte 1,79 prisbasbelopp

skillnaden mellan arbetsinkomsterna
och grundavdraget, multiplicerad med
skattesatsen för kommunal inkomst-
skatt

överstiger 1,79 men inte 2,72 pris-
basbelopp

skillnaden mellan å ena sidan sum-
man av 1,79 prisbasbelopp och 20
procent av arbetsinkomsterna mellan
1,79 och 2,72 prisbasbelopp och å an-
dra sidan grundavdraget, multiplice-
rad med skattesatsen för kommunal
inkomstskatt

background image

3

SFS 2007:1248

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas första gången vid

2009 års taxering.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

överstiger 2,72 men inte 7,00 pris-
basbelopp

skillnaden mellan å ena sidan sum-
man av 1,976 prisbasbelopp och 3,30
procent av arbetsinkomsterna mellan
2,72 och 7,00 prisbasbelopp och å an-
dra sidan grundavdraget, multiplice-
rad med skattesatsen för kommunal
inkomstskatt

överstiger 7,00 prisbasbelopp

skillnaden mellan 2,117 prisbasbe-
lopp och grundavdraget, multiplicerad
med skattesatsen för kommunal in-
komstskatt

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007