SFS 2007:1249 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

071249.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 6 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen

(1999:1229)

2

dels att 61 kap. 17 a § ska upphöra att gälla,
dels att 3 kap. 9 §, 12 kap. 19�21 §§, 42 kap. 1 § och 61 kap. 1 § ska ha

följande lydelse.

3 kap.

9 § En obegränsat skattskyldig person som har anställning som innebär att
han vistas utomlands i minst sex månader, är inte skattskyldig för inkomst
av sådan anställning till den del inkomsten beskattas i verksamhetslandet
(sexmånadersregeln). Detta gäller dock inte om det framkommer att inkoms-
ten beskattats i verksamhetslandet i strid med landets lagstiftning eller gäl-
lande skatteavtal.

Om vistelsen utomlands under anställningen varar i minst ett år i samma

land, är den skattskyldige inte skattskyldig för inkomsten även om denna
inte beskattas i verksamhetslandet, om detta beror på lagstiftning eller admi-
nistrativ praxis i det landet eller annat avtal än skatteavtal (ettårsregeln). Ett-
årsregeln gäller dock inte för anställningar hos staten, landsting, kommuner
eller församlingar inom Svenska kyrkan annat än vid tjänsteexport.

12 kap.

19 § �kade levnadskostnader ska dras av om

� den skattskyldige på grund av sitt arbete har flyttat till en ny bostadsort,

och

� en bostad för den skattskyldige, dennes make, sambo eller familj har be-

hållits på den tidigare bostadsorten.

20 § �kade levnadskostnader enligt 18 och 19 §§ ska dras av bara om den
skattskyldige övernattar på arbetsorten och avståndet mellan bostadsorten
och arbetsorten är längre än 50 kilometer.

�kade levnadskostnader enligt 18 och 19 §§ i form av ökade utgifter för

måltider och småutgifter på arbetsorten får dras av bara för den första måna-

1 Prop. 2007/08:24, bet. 2007/08:SkU12, rskr. 2007/08:62.

2 Senaste lydelse av 61 kap. 17 a § 2006:1344.

SFS 2007:1249

Utkom från trycket
den 14 december 2007

background image

2

SFS 2007:1249

den av vistelsen på arbetsorten. Detta gäller dock inte för skattskyldiga som
under de tre första månaderna av vistelsen på arbetsorten gjort avdrag enligt
6�17 §§.

�vriga ökade levnadskostnader enligt 19 § får dras av under längst två år.

Om den dubbla bosättningen föranleds av makens eller sambons förvärvs-
verksamhet, får avdrag göras under sammanlagt längst fem år. Andra ökade
levnadskostnader än ökade utgifter för måltider och småutgifter på arbets-
orten ska dock dras av för längre tid om synnerliga skäl talar för det.

21 §

3 �kade utgifter för logi ska dras av med ett belopp som motsvarar den

faktiska utgiften. Vid tillfälligt arbete på annan ort gäller dock bestämmel-
serna i 13 §, om logiutgiften inte kan visas.

�kade utgifter för måltider och småutgifter på arbetsorten ska dras av an-

tingen med den faktiska utgiftsökningen eller med ett belopp som beräknas
enligt schablon. Den schablonmässiga utgiftsökningen beräknas för

1. skattskyldiga som under de tre första månaderna av vistelsen gjort av-

drag enligt 6�17 §§ och som fortfarande får ersättning från arbetsgivaren, till
ett belopp som motsvarar denna ersättning,

� för tiden fram till två års bortovaro, dock högst 70 procent av maximibe-

loppet per hel dag om arbetsorten ligger i Sverige och 70 procent av normal-
beloppet per hel dag om arbetsorten ligger utomlands, och

� för tiden därefter, dock högst 50 procent av helt maximibelopp per hel

dag om arbetsorten ligger i Sverige och 50 procent av normalbeloppet per
hel dag om arbetsorten ligger utomlands,

2. skattskyldiga som under de tre första månaderna av vistelsen gjort av-

drag enligt 6�17 §§ och som inte får ersättning från arbetsgivaren, till 30
procent av maximibeloppet per hel dag om arbetsorten ligger i Sverige och
till 30 procent av normalbeloppet per hel dag om arbetsorten ligger utom-
lands,

3. skattskyldiga som gör avdrag enligt 18 §, till 50 procent av maximi-

beloppet per hel dag om arbetsorten ligger i Sverige och till 50 procent av
normalbeloppet per hel dag om arbetsorten ligger utomlands, och

4. skattskyldiga som gör avdrag enligt 19 §, till 30 procent av maximi-

beloppet per hel dag om arbetsorten ligger i Sverige och till 30 procent av
normalbeloppet per hel dag om arbetsorten ligger utomlands.

Vid tillämpning av bestämmelserna i andra stycket 1 ska i den angivna ti-

den räknas in sådan tid under vilken ökade levnadskostnader dragits av en-
ligt bestämmelserna i 6�17 §§.

42 kap.

1 §

4 Ränteinkomster, utdelningar, inkomster vid uthyrning av privatbostä-

der och alla andra inkomster på grund av innehav av tillgångar samt kapital-
vinster ska tas upp som intäkt, om inte något annat anges i detta kapitel eller
i 8 kap.

Utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster ska dras av som kostnad,

om inte något annat anges i detta kapitel eller i 9 eller 60 kap. Ränteutgifter

3 Senaste lydelse 2000:1341.

4 Senaste lydelse 2005:1136.

background image

3

SFS 2007:1249

och kapitalförluster ska dras av även om de inte är sådana utgifter. Begränsat
skattskyldiga får dock inte, med undantag för vad som anges i tredje stycket,
dra av ränteutgifter som inte är utgifter för att förvärva eller bibehålla in-
komster.

Begränsat skattskyldiga enligt 3 kap. 18 § första stycket 1 eller 2 får även

dra av sådana ränteutgifter som inte är utgifter för att förvärva eller bibehålla
inkomster, till den del ränteutgifterna inte har kunnat dras av i hemlandet,
om

� den skattskyldige är bosatt i en utländsk stat inom Europeiska ekono-

miska samarbetsområdet,

� den skattskyldiges överskott av förvärvsinkomster i Sverige och i andra

länder, uteslutande eller så gott som uteslutande, utgörs av överskott av för-
värvsinkomster i Sverige, och

� ränteutgifterna har betalats under den tid som den skattskyldige varit bo-

satt i en utländsk stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

61 kap.

1 §

5 I detta kapitel finns bestämmelser om

� marknadsvärde i 2 §,
� kostförmån och bostadsförmån i 3�4 §§,
� bilförmån i 5�11 §§,
� reseförmån med inskränkande villkor i 12�14 §§,
� ränteförmån i 15�17 §§, och
� justering av förmånsvärde i 18�21 §§.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas första gången

vid 2009 års taxering om inte annat följer av punkterna 3 och 4.

2. Om en skattskyldig påbörjat en dubbel bosättning innan de nya bestäm-

melserna i 12 kap. 19�21 §§ träder i kraft, ska tiden för avdrag räknas från
den tidpunkt när den dubbla bosättningen påbörjades.

3. Den upphävda bestämmelsen i 61 kap. 17 a § och bestämmelsen i

61 kap. 1 § i dess äldre lydelse tillämpas alltjämt vid 2009 års taxering på
förmån som erhålls under 2008. Vid tillämpningen av den upphävda bestäm-
melsen ska dock värdet beräknas till 4 800 kronor i stället för 2 400 kronor.

4. I fråga om sådan datorutrustning som avses i punkt 2 av övergångsbe-

stämmelserna till lagen (2003:1194) om ändring i inkomstskattelagen
(1999:1229) ska den upphävda bestämmelsen i 61 kap. 17 a § tillämpas allt-
jämt vid 2009 års taxering på förmån som erhålls under 2008 med undantag
för andra strecksatsen i paragrafen. Vid tillämpningen av bestämmelsen ska
dock värdet beräknas till 4 800 kronor i stället för 2 400 kronor.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

5 Senaste lydelse 2006:1344.

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007