SFS 2007:1250 Lag om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

071250.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:659) om särskild
löneskatt på vissa förvärvsinkomster;

utfärdad den 6 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1990:659) om sär-

skild löneskatt på vissa förvärvsinkomster att punkterna 5 och 6 i övergångs-
bestämmelserna till lagen (2006:1339) om ändring i nämnda lag ska upphöra
att gälla.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
2. Lagen tillämpas på lön eller annan ersättning som betalas ut efter den

31 december 2007.

3. Lagen tillämpas också på inkomst som uppbärs efter den 31 december

2007. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska,
om den skattskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets in-
komst anses hänförlig till tiden efter den 31 december 2007 som svarar mot
förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid
och hela beskattningsåret.

4. De upphävda bestämmelserna gäller fortfarande i fråga om lön eller an-

nan ersättning som betalas ut före ikraftträdandet respektive inkomst som
uppbärs före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Per Classon
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2007/08:24, bet. 2007/08:SkU12, rskr. 2007/08:62.

SFS 2007:1250

Utkom från trycket
den 14 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007